llyn


Amdanom Ni
About Us

Partneriaeth yw penllyn.net a sefydlwyd yn 1999 i ehangu'r defnydd o'r rhyngrwyd a'r technolegau perthnasol yn Llŷn.

Gosodiad o'n gorchwyl.

Prif amcanion penllyn.net yw -

Annog defnydd o'r rhyngrwyd, e-bost a thechnolegau perthnasol eraill ym Mhen Llŷn, a chynnig strwythr ar gyfer datblygu'r gymuned wybodaeth ddatblygol leol. Hybu economi'r ardal yn lleol ac yn fyd-eang drwy'r defnydd o'r math hwn o dechnoleg ac adlewyrchu cyfoeth busnes, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol yr ardal drwy'r rhyngrwyd.

Creu Pen Llŷn rhithwir y bydd penllyn.net a fydd yn adlewyrchu'r ardal yn ei chyfanrwydd. Gobeithiwn dderbyn cyfraniadau i'r safle fel y gall ddatblygu âg amser. Gwneir hyn yn lleol gan ddefnyddio pobl a gwasanaethau lleol, gan gynnig gwasanaethau i bawb yn lleol i hyrwyddo tyfiant yr economi drwy rwydweithio lleol a byd-eang.

Helpu i greu cymdeithas wybodaeth a fydd yn hybu amgylchedd ffrwythlon lle gall busnesau datblygu ac entrepreneuriaid lwyddo yn eu mentrau. Byddwn yn gofyn am gyd-weithrediad y cyhoedd, sefydliadau addysgol a chynghorau hyfforddiant, mentrau preifat, llywodraeth leol a chynghorau cymuned a chyrff cyhoeddus eraill. Bydd penllyn.net yn cyfuno Cymraeg a Saesneg er mwyn adlewyrchu eu defnydd yn y gymuned ar y funud. Er mwyn galluogi penllyn.net gyflawni'r amcanion yma ceisiwn arian gan gyrff cyhoeddus a menter preifat.

penllyn.net is a partnership established in1999 to further the use of the internet and related technologies in Llŷn.

Mission statement

Penllyn dot com's primary objectives are-

To promote the use of the internet, e-mail and other related technologies in penllyn and provide a structure for the developing information society locally. To promote the area's economy both locally and globally through the use of such technology and reflect the area's business, environment,social and cultural wealth to the internet.

penllyn.net will create a 'virtual Penllyn' that will reflect all that is, and to incorporate all to come as it evolves.This will be done locally using local people and services and providing services to all local people to facillitate the growth of the economy through local and global networking.

To help create an information society that will promote a fertile environment in which developing business and entrepreneurs can succeed in sustainable enterprises. We will seek co-operation with the public, educational establishments and training councils, private enterprise, local Government and community councils and other public bodies. penllyn.net will integrate Welsh and English to truly reflect the use at present in the community. To enable penllyn.net to achieve these aims funding will be sought from public bodies and private enterprise.


Gwasanaethau - Services

Dyma rai o'n gwasanaethau...

  • Tudalenau Cymunedol i holl gymunedau Pen Llŷn.
  • Cyfarwyddiadur o holl fusnesau a gwasanaethau Pen Llŷn
  • Ystod eang o wasanaethau'r we

These are some of our services...

  • Community Pages for all the communities of Penllŷn.
  • A comprehensive business and service directory.
  • A complete range of Internet services

Y mae partneriaeth pobl ifanc Gwynedd yn bartneriaeth rhwng gwahanol sefydliadau o'r sector breifat a chyhoeddus, y bobl ifanc eu hunain, a chynrychiolaeth o'r sector elusenol a gwirfoddol.

www.prifio.org.uk

The young peoples partnership in Gwynedd is a partnership made up of public sector and private sector organisations, young people themselves, and the voluntary and Charitable sectors.

www.prifio.org.uk

Y mae Tir ar Gyfer Pobl wedi ei sefydlu yn genedlaethol i weinyddu Cymru gyfan. Y nod ydyw creu ymddiriedolaethau tir cymunedol a fydd yn arwain at gynnig tai fforddiadwy i bobl leol ledled Cymru.

landforpeople.org.uk

Land for People, a Wales -wide site aimed at the promoting and assisting the setting up of land trusts in Wales. One of the main aims is establishing affordable housing for people throughout the principality.

landforpeople.org.uk

Y mae'r safle yma wedi ei chreu er mwyn i grwpiau Cymunedau'n Gyntaf yng Ngwynedd allu rhannu gwybodaeth a thrafod syniadau a datblygiadau.

 

gwynedd.info

Communities first network in Gwynedd site. Established to assist the co-ordination and dissemination of information amongst the seven most deprived electoral wards in Gwynedd, under the communities first scheme.

gwynedd.info

Safle wedi ei chreu at ddefnydd y mudiad Cymuned. Sefydlwyd Cymuded er mwyn gwarchod yr iaith a goruchwylio y sefyllfa dai yn yr ardaloedd gwledig.

cymuned.org

Cymuned a welsh language web site for the pressure group concerned with the sustainability of Welsh speaking communities and affordable housing in rural areas.

cymuned.org

Y mae Mantell Gwynedd wedi ei sefydlu er mwyn cefnogi a chynorthwyo grwpiau gwirfoddol ac elusenol yng Ngwynedd.

mantellgwynedd.com

Mantell Gwynedd is the organisation concerned with the voluntary and Charity sectors in Gwynedd.

mantellgwynedd.com

Mae Llŷn.net yn cynnig gwybodaeth T.G. gyffredinol i drigolion Llŷn. Y safle hon oedd canolbwynt yr ymgyrch lwyddianus i ddod a gwasanaeth bandeang i Lyn yn ddiweddar.

Llŷn.net

LLlŷn.net an online computer resource centre and portal for the Citizens of Llŷn. It is a focal point of the Community wireless network in Llŷn, and the 01758 ADSL broadband campaigns.

Llŷn.net

Cymdeithas Twristiaeth Llŷn a sefydlwyd i hybu y diwydiant twristiaeth ar ol iddynt ddioddef colledion yn dilyn haint y traed ar genau.
Llŷn Tourism Association was set up in the wake of foot and mouth outbreak to assist the tourist industry localy.
Llanw Llŷn ydyw y papur bro, sydd yn cael ei gyhoeddi yn fisol.
Llanw Llŷn is the local community newspaper that is published monthly.
Safle fasnachol ydyw 'Green Loos'.
Green Loos is a comercial, but ecologicaly sound site!.
Gwynedd.biz ydyw safle ymgyrchwyr bandeang drwy Wynedd. Gwynedd.biz a campaigners site and information hub for broadband campaigners throughout Gwynedd.
Mae O Ddrws i Ddrws wedi ei sefydlu yn elusen ar gyfer trefnu trafnidiaeth gymunedol. Y mae yn cael ei gynnal gan wirfoddolwyr.
O ddrws i ddrws is an inovative community transport system.

a.y.y.b..............
etc.........

Tel.- 01758 770468