Archif Newyddion / News Archive

January 2001

Swyddog Bro Posted Monday, January 15, 2001 by penllyn
Mae Arwel Jones, Swyddog Bro newydd Pwllheli/Llyn, yn enedigol o bentref y Rhiw. Cafodd ei addysg yn Ysgolion Aberdaron a Botwnnog ac wedyn yn y Coleg Normal ar brifysgol ym Mangor. Wedi cyfnod yn gweithio gydar cwmni teuluol treuliodd flwyddyn yn byw a theithio yn Awstralia. Ar l dychwelyd i Gymru bu'n gweithio fel Swyddog Bro i Gyngor Gwynedd yn Nyffryn Ogwen. Maen falch or cyfle i gael gweithio yn yr ardal y cafodd ei fagu ynddi, ac yn gobeithio y gall gydweithion llwyddiannus gyda grwpiau a chwmnau cymunedol yn yr ardal. Gallwch gysylltu ag Arwel yn Swyddfa Ardal Dwyfor, Ffordd y Cob, Pwllheli, ar 01758 704120 neu - arwel@gwynedd.gov.uk

Cofio R.S. Thomas Posted Friday, January 12, 2001 by penllyn
Cynhelir noson arbennig yn Y Brifysgol, Bangor ar Ionawr 17, i ddathlu bywyd a gwaith R.S. Thomas. Trefnwyr y noson ywr Academi Gymreig, ac ymhlith y cyfranwyr bydd Twm Morys, Robin Llywelyn, Emyr Humphreys, Gwyn Thomas, John Davies, yr arlunydd Kyffin Williams a Jason Walford Davies, a fun gyfrifol am drefnur recordiad o waith y bardd ddwy flynedd yn l. Mae rhaglen y noson yn cynnwys recordiad o R.S. Thomas yn darllen ei waith yn ogystal a cherddi teyrnged iddo. Mae'r noson yn dechrau am 7.30 or gloch yn Narlithfar Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor.

Pryderon wedir Tirlithriadau Posted Wednesday, January 10, 2001 by penllyn
Cafwyd dechrau digalon iawn ir flwyddyn newydd pan laddwyd Mrs Shirley Race yn sgil y tirlithriad ar Ln y Traeth, Nefyn. Yn dilyn misoedd o law cafwyd amryw o dirlithriadau mewn ardaloedd eraill ar hyd arfordir Llyn. Ni chafwyd, yn ffodus iawn, drychineb tebyg ir un yn Nefyn, ond gall y gost ar sawl cyfrif fod yn ddrud iawn i nifer o ardaloedd. Bydd cau Ln y Traeth yn peri cryn anhwylustod i bysgotwyr Nefyn. Er y gallant fynd at eu cychod, bydd yn rhaid iddynt fynd i draeth Morfa Nefyn er mwyn dadlwythou helfeydd.
Pryder arall gan ardalwyr Nefyn ydi na fydd y ln yn ail-agor cyn yr haf ac y bydd hynnyn effeithio ar y diwydiant ymwelwyr. Gall fod yr oblygiadau yn fwy pellgyrhaeddol byth i drigolion y Rhiw fydd yn gorfod mynd filltiroedd ou ffordd am beth amser i ddod os ydynt am deithio i gyfeiriad Pwllheli. Mae'r tirlithriad ar y ln ger Plas yn Rhiw wedi effeithio ar 200 llath or ffordd ac maer Cyngor Sir yn rhagweld y bydd y ffordd yn parhau ar gau am gyfnod hir.
Mae problemau wedi bod yma ers y 196Oau ac mae gwaith wedi ei wneud i atgyfnerthur ffordd dros y blynyddoedd. Dywed y Cyngor y bydd yn rhaid gwneud asesiad manwl or sefyllfa cyn penderfynu sut i fynd ymlaen Ni fydd gwaith dros dro yn addas y tro yma, m e d d a i Syrfewr Cyngor Gwynedd, Bob Daimond. Mi fydd yn gostus iawn ond efallai y bydd yn bosibl cael grant gan y Cynulliad yn yr achos hwn.


© penllyn.com 2000-9