Archif Newyddion / News Archive

March 2001

Cheesey Exports Posted Thursday, March 15, 2001 by penllyn
Hufenfa De Arfon has won an award for it's excellence in exporting. S.C.C. is the largest independant cheese producer in Wales and one of the biggest employers in the area. The co-operative based at Y Ffôr won the title of new exporter of the year award at the Welsh export awards in Cardiff this week. About 15% of the companys production last year went as exports to Europe and America.Exports have boosted the companys turnover by an estimated £3 million last year. S.C.C. can be found at http://www.sccwales.co.uk

Blue Flag Shock Posted Thursday, March 15, 2001 by penllyn
Pwllheli has lost the right to fly a blue flag on it's beach, the first time since 1996 when the European blue flag was first awarded to Pwllheli. Gwynedd councils Barry Davies said" The seawater at Pwllheli had failed the stringent European test, leading to the Blue flag status being withdrawn". A red card was promptly shown to Dwr Cymru and the Environment agency by Cllr. Myrddin Owen in the form of letters to both expressing Pwllheli towns councils dissapointment.

No Show at Nefyn Posted Wednesday, March 7, 2001 by penllyn
The Nefyn Show has been cancelled due to the foot and mouth outbreaks. The show which has traditionaly been held on Easter Monday every year usually marks the start of a busy period for Nefyn and the rest of Llyn. The tragic landslide and the gloom in the farming communities does not help the prospects of the tourist industry this year.

Adnewyddu Hen Felin Aberdaron Posted Wednesday, March 7, 2001 by penllyn
Daethpwyd gam yn nes i wireddu breuddwyd o gael yr hen felin yn Aberdaron i weithio unwaith eto. Derbyniodd y Pwyllgor Adfywio Bro gynlluniau i weddnewid cano1 pentref Aberdaron. Mae'r cynlluniau’n cynnwys swyddfa, amgueddfa, ystafell aml-gyfrwng, siop a chaffi bychan allai fod yn atyniad sylweddol i ben draw Llyn.
Beth amser yn ôl sefydlwyd Pwyllgor Adfywio Bro yn dilyn Cyfarfod Agored yn y pentref a chynlluniwyd holiadur a ddosbarthwyd i bob cartref yn Y Rhiw, Uwchmynydd, Rhos-hirwaun ac Aberdaron i ganfod gwir anghenion y fro. Yn dilyn canlyniadau’r holiadur, ystyriwyd ambell syniad i wella’r sefyllfa bresennol ond datblygodd adnewyddu’r hen felin fel y prif syniad.
Roedd nifer o drigolion yn mynegi pryder am gyflwr yr hen felin. Ariannwyd astudiaeth dichonoldeb gan ‘Cymad’ i edrych ar bosibiliadau menter o’r fath. Cyflwynodd Cwmni Cynefin Cyf. o Fangor gypllun cynhyrfus a allai fod yn ganolbwynt newydd i’r pentref.
Daethpwyd i’r casgliad bod yr hen felin mewn cyflwr digon da i’w hadfer unwaith eto ond na fuasai’r felin ei hun yn ddigon o atyniad i hoelio sylw ymwelwyr. Felly, cynigiwyd y syniad o ychwanegu adeilad newydd o amgylch iard y felin i ymgorffori elfennau eraill - fel man i arddangos crefftau’r fro, amgueddfa fechan, ystafell aml-gyfrwng i ddangos ffilmiau (o Enlli, ac ati), stondinau a siopau i werthu cynnyrch y felin ayyb, swyddfa i logi teithiau lleol a chaffi bychan. Pwysleisiwyd gan Cynefin Cyf. fod rhaid cael y math yma o amrywiaeth o adnoddau er mwyn gwneud y cynllun yn hunangynhaliol ac yn llwyddiannus.
Yn wahanol i Arfon ac Ynys Môn, ychydig iawn o ganolfannau fel hyn sydd ar gael yn Nwyfor ac, yn arbennig, ym Mhenrhyn Llyn. Byddai cynllun o’r fath yn creu gwaith, yn cyfoethogi’r gweithgareddau sydd ar gael yn y pentref ac yn gwneud Aberdaron yn atyniad deniadol i ymwelwyr o bell ac agos.
Roedd y pwyllgor yn falch o ganiatâd y perchennog, y Dr. Osian Ellis a’r teulu, i fwrw ymlaen gyda’r astudiaeth. Wedi trafod y manylion diweddaraf gydag ef teimlai y byddai’r cynlluniau’n fendithiol iawn i Aberdaron a’r cylch. Gall y fenter, oherwydd ei natur, ddenu cefnogaeth ariannol o’r Loteri neu Amcan Un ond mae cefnogaeth leol yn hanfodol i lwyddiant y fenter.
Cynhelir Cyfarfod Agored yng Nghanolfan Aberdaron, nos Fercher, Mawrth 28 am 7.30 yr hwyr i gyflwyno argymhellion Cwmni Cynefin i’r cyhoedd (os bydd amgylchiadau’n caniatau).

Golf course at Pistyll Posted Thursday, March 1, 2001 by penllyn
Planning permission has been granted by Dwyfor area cllrs. for a 9 hole golf course at Gwynus Pistyll.


© penllyn.com 2000-9