Archif Newyddion / News Archive

March 2005

Felin Uchaf Posted Wednesday, March 30, 2005 by Pete
Mae yna fenter newydd yn y fro, sef - Menter Y Felin Uchaf. Y bwriad ydyw - Creu Canolfan Addysg i ymchwilio ir ffordd o fyw a Chydweithio Creadigol mewn Partneriaeth an Gilydd an Amgylchedd.


Y bwriad ydyw i drawsffurfio yr hen dy fferm ar tir sydd yn ei amgylchu i fod yn Ganolfan Hyfforddi, Iachad ac Addysg.
Darparu canolbwynt a hwylustod i bobl of bob oed iw galluogi i ddod ynghyd i ddysgu a rhannu trwy brofiadau megis:-
Tyfu bwyd yn Fiodeinameg
Sefydlu Coedwigaeth or newydd
Diogelu ac Hyrwyddo cynefin Amrywiaethol oddifewn ir fferm bresennol a tu hwnt er lles Bywyd Gwyllt.
Therapi Cyflenwol
Dosbarthiadau Astudiaeth Hanes naturiol
Crefftau traddodiadol
Ail ddarganfod Ysbrydolrwydd fel Unigolion ac fel Cymuned
Dosbarthiadau astudio Seryddiaeth
Cefnogaeth i Addysgwyr
Ymchwilio ein Potential Gelfyddol oddifewn y Tirlun
Ymchwil Gwyddoniaeth Goethean

---------------------------------------------------------------------


There is a new venture underway in the area that aims to become an educational centre for exploring ways of living and working in creativepartnership, with each other and our environment.

The group will transforming the old farm house and its surrounding land into a working, healing, learning centre.
Providing the focus and facilities for people of all ages to be able to come together to learn and share through their experiences.
Experiences such as:
Growing our food Biodynamically
Planting new Woodland
Conserving and Enhancing the Habitats and Biodiversity within the existing farm and beyond, for the benefit of Wildlife.
Complementary Therapies
Natural History Study Groups
Traditional Crafts
Rediscovering Individual and Collective Spirituality
Astronomy Study Groups
Support for Educators
Researching Natural Phenomena [Goethean Science]
Exploring our Artistic Potential within the Landscape
To get in touch-
Menter y Felin Uchaf, Rhoshirwaun, Pwllheli LL53 8HS
Phone Dafydd on 01758 780388
Email: info@felinuchaf
Web: http://www.felinuchaf.com/

Tipio anghyfreithlon yn fwy cyffredin nag a feddyliwyd - Fly-tipping more common than thought Posted Thursday, March 3, 2005 by penllyn


'flytip' rhwng Boduan a Mynydd Nefyn wythnos yma

Cafodd gwir sefyllfa tipio anghyfreithlon ei datgelu yn y ffigurau a ryddhawyd heddiw (dydd Iau 3 Mawrth). Sbwriel cartref sydd ar frig y rhestr eitemau sy'n cael eu gadael yn anghyfreithlon yn fwyaf aml, ac fe ddatgelwyd mai hoff fan pobl i adael sbwriel yw ochr y ffordd.

Mae ystadegau wedi'u casglu drwy "Flycapture", sef cronfa ddata tipio anghyfreithlon genedlaethol newydd sy'n cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, ac a gafodd ei sefydlu mewn partneriaeth gydag Asiantaeth Amgylchedd Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Rhwng Ebrill a Thachwedd 2004, cofnodwyd bron i 13,500 o achosion o dipio anghyfreithlon. Amcangyfrifir fod cost glanhau ar l tipio anghyfreithlon o gwmpas 725,000, a dalwyd o bwrs y cyhoedd.

Dywedodd Carwyn Jones, Gweinidog yr Amgylchedd: "Mae tipio anghyfreithlon yn anghyfrifol ac yn hunanol, yn ogystal bod yn anghyfreithlon, a dydyn ni ddim yn mynd i'w oddef. Dylai unrhyw un sy'n ystyried gwaredu gwastraff yn anghyfreithlon fod yn ymwybodol o fesurau newydd i roi terfyn ar yr ymddygiad hwn.

"Mae gan awdurdodau lleol y pwer, bellach, i ddelio 'r drosedd amgylcheddol ddifrifol yma ac fe allai tipwyr anghyfreithlon wynebu dirwy o gymaint 50,000 os caiff y Mesur Cymdogaethau Gln a'r Amgylchedd ei fabwysiadu.

"Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ariannu ymgyrch i roi diwedd ar dipio anghyfreithlon, a rhoi terfyn ar yr arfer gwrth-gymdeithasol yma. Mae ffigurau heddiw yn nodi rhai tueddiadau diddorol, a fydd yn caniatu inni ganolbwyntio adnoddau a thargedu mannau lle mae'r broblem ar ei gwaethaf."

Y pum eitem sy'n cael eu gadael yn anghyfreithlon yn fwyaf aml:
1. Sbwriel cartref
2. Nwyddau gwyn fel oergelloedd, rhewgelloedd a cheginau
3. Sbwriel adeiladu, dymchwel a gwella cartref
4. Sbwriel gardd
5. Sbwriel o fusnesau


hoff fan pobl i dipio'n anghyfreithlon:
1. Ochr y ffordd
2. Tir cyngor, fel ystadau tai, meysydd parcio, parciau a mannau agored
3. Lonydd cefn
4. Llwybrau gwledig
5. Safleoedd preifat gan gynnwys tir preifat a safleoedd diwydiannol

---------------------------------------------------------------

The true extent of the menace of fly-tipping has been revealed in figures released today (Thursday 3 March). Household rubbish tops the list of most frequently fly-tipped items, and the fly-tippers' favourite spot to dump rubbish is revealed as the roadside.

Statistics have been collected through "Flycapture", a new national fly-tipping database supported by the Welsh Assembly Government, and set up in partnership with the Environment Agency Wales and the Welsh Local Government Association.

Between April and November 2004, nearly 13,500 fly-tipping incidents were recorded. It is estimated that the cost of cleaning up after fly-tippers was in the region of 725,000, met from the public purse.

Environment Minister Carwyn Jones said: "Fly-tipping is irresponsible and selfish, as well as illegal, and will not be tolerated. Anyone thinking of illegally disposing of waste should be aware of new measures to stamp out this behaviour.

"Local authorities now have the power to deal with this serious environmental crime and fly-tippers could face a maximum fine of 50,000 if the Clean Neighbourhoods and Environment Bill is adopted.

"The Welsh Assembly Government is funding a campaign to end fly-tipping, and put a stop to this anti-social practice. Today's figures identify some interesting trends, which will allow us to focus resources and target hotspots."


Top five most frequently fly-tipped items:
1. Household rubbish
2. White goods such as fridges, freezers and kitchens
3. Construction, demolition and home improvement rubbish
4. Garden rubbish
5. Rubbish from businesses


Fly-tippers' top 5 favourite spots to tip:
1. Roadside
2. Council land, such as housing estates, car parks, parks and open spaces
3. Back alleyways
4. Country paths
5. Private sites including private land and industrial sites

Incidents across North Wales between April and November 2004 were recorded as follows:
Incidents - 1,827
Total Costs - 117,808

Local authorities and the Environment Agency use "Flycapture" to record details of all fly-tipping incidents they deal with. Local Authorities also record information on actions taken to deal with fly-tipping.

"Flycapture" is not intended to be a total picture of all fly-tipping as it does not currently collect data in relation to incidents dealt with by private landowners or other organisations.

Proposals in the Clean Neighbourhoods and Environment Bill will, if adopted, raise the maximum penalty in a Magistrates' Court to 50,000 to reflect the seriousness of large scale illegal dumping. The Bill introduces additional powers to allow authorities to stop, search and seize vehicles involved in fly-tipping. The Bill received its Third Reading in the House of Commons on 21 February, and its First Reading in the House of Lords the following day.


Frequently Asked Questions

If I am having building or home improvement work done at home, how can I make sure it is disposed of correctly?
If you are using the services of builders, plumbers or electricians ask them where they will be disposing of your waste.

Ensure the person removing your building waste is a registered carrier; ask for evidence they are a registered carrier. If you are unsure you can check with the Environment Agency. Ask your builder where he will take your waste.

In case they do fly-tip your waste and it is traced back to you - keep a note of their name, telephone number and vehicle registration number so you can pass this on to the enforcing authorities.

How do I know waste is being fly-tipped?
Fly-tipping happens at all hours of the day and night so you may witness it at any time. Suspicious activities include vehicles laden with rubbish driving down narrow track lanes.


What do I do if I see an incident?
If you see someone fly-tipping try to take note of:

a) When and where it is happening
b) Registration of the vehicle
c) Description the vehicle: what colour is it? Is there anything special about it? Does it have an insignia / contact numbers?
d) What sort of rubbish is being dumped?

Then call your local council who will normally deal with it - don't try and tackle the fly-tipper yourself!!!! source- www.wales.gov.uk


© penllyn.com 2000-9