Archif Newyddion / News Archive

April 2002

CYFARFOD ADFYWIO NEFYN REGENERATION Posted Friday, April 26, 2002 by penllyn
CYFARFOD ADFYWIO NEFYN
Cafwyd cyfarfod cyhoeddus yn Nefyn ar Nos Wener, 19 Ebrill 2002 i drafod y gwahanol ffynonellau grantiau sydd ar gael i fusnesau unigol, mudiadau a grwpiau gwirfoddol.
Yn ystod y cyfarfod cafwyd cyflwyniadau gan swyddogion Cyngor Gwynedd i drafod yr amrywiol grantiau sydd ar gael i ddatblygu prosiectau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol, trafodwyd
yn fras rhai syniadau ynglyn phrosiectau yn y dref.
Aethpwyd ymlaen i drafod ffordd yr oedd ardaloedd eraill wedi sefydlu gweithgorau / partneriaethau i
dargedu arian i wella safon byw yn eu trefi au pentrefi.
Ar ddiwedd y cyfarfod gofynnwyd i'r swyddogion baratoi taflenni syml i bobl Nefyn gael cyfle i nodi
eu syniadau ynglyn phrosiectau, a hefyd i bobl a fuasai gyda diddordeb mewn bod yn rhan o
weithgor fydd yn cael ei sefydlu i roi eu henwau ymlaen.
Bydd disgwyl ir unigolion yma fod yn cynrychioli y sector breifat y sector wirfoddol neur sector
statudol, ac felly gofynnir i chi nodi pa fudiad, grwp neu gwmni yr ydych yn ei gynrychioli.
Rydym felly yn gofyn ichwi fel trigolion Nefyn i gyflwyno eich syniadau ynglyn phrosiectau, ac i
enwebu unigolion a fuasai yn eich barn chi yn gweithio er lles y dref.

Mae'r ffurflenni a blwch ar gael yn y swyddfa bost yn Nefyn.

Neu cysylltwch ag -
Arwel Jones
Swyddog Adfywio Pwllheli / Llyn
Swyddfa Ardal Dwyfor
Ffordd y Cob
Pwllheli
LL53 5AA Ffn- 704120

----------------------------------------------------------------------------------------

REGENERATION MEETING NEFYN
A public meeting was held in Nefyn on Friday night the 19th of April 2002 to discuss the various grants that are available for individual businesses, associations and voluntary groups.
During the meeting officers from Cyngor Gwynedd gave a brief presentation on the grants available to develop economic, environmental and social projects, and ideas for projects in Nefyn were discussed.
There then followed a discussion on the way other areas of Gwynedd had set up local partnerships or working groups to target grant aid to improve the standard of living in their towns and villages.
At the end of the meeting a request was made for the officers present to prepare a simple questionnaire for the- people of Nefyn to put forward their ideas for improving the town, and for people with an interest in being part of a partnership or working group to put their names forward.
These individuals should represent the private, voluntary and statutory sectors, so if you put your name forward please state which local group, business or statutory body you represent.
We are asking you the residents of Nefyn to present your ideas and to nominate individuals that are willing to work as part of a partnership, to improve the town of Nefyn.

Forms and a suggestion box can be found at the Nefyn Post Office.

Or contact
Arwel Jones
Swyddog Adfywio Pwllheli / Llyn
Swyddfa Ardal Dwyfor
Ffordd y Cob
Pwllheli
LL53 5AA Ffn- 704120

Os ydych am ymateb ar y we cliciwch fama / If you wish to respond now, click here.

Sloganau yn Nefyn / Slogans Posted Wednesday, April 24, 2002 by penllyn
Nos Sul Ebrill 21 peintiwyd sloganau gwrth-saesnig yn Nefyn -'English Out', 'English Go Home', 'Cymry i'r Cymru', 'English Scum', 'I'r Gad', 'MG'. Dros y misoedd diwethaf mae prisiau tai yn Nefyn wedi codi ymhell o gyraedd y trigolion lleol, ond mae'r tai sydd yn dwad ar y farchnad yn cael eu gwerthu yn sydun, yn amlwg felly mae'r gymdeithas yn Nefyn yn newid yn ddydiol. Mae yna deimlad cryf o anfodlonrwydd ymysg y Cymry, sydd yn cael eu prisio allan o'r farchnad dai ac sydd yn gweld dyfodol eu diwylliant au bodolaeth fel Cymru Cymraeg yn eu cymunedau o dan fygythiad.
Mae yna ddiffyg atebion politicaedd sydd yn creu teimlad o rwystredigaeth ymysg yr ifanc. Fe gafwyd rhybudd rai misoedd yn ol gan Simon Brooks o Cymuned ei fod yn ofni y byddai protestio pe na bai yna ymateb gwleidyddol buan. Nid oes a wnelo Cymuned ddim a'r paentio.
Mae ofnau ymysg rhai o drigolion Nefyn y bydd y sloganau yn niweidiol i'r diwidiant twristiaeth.
---------------------------------------------------------------------------------------
It seems as though some individuals are so frustrated at the lack of political action regarding the plight of Welsh speaking communities that they are taking to painting slogans. Many were found in Nefyn on Monday morning the 22nd. The walls of the old post and towards Y Fron were taken as highly visible places to paint.
It would appear that the community is polarized with some people saying that the politicians need to do something to alleviate the housing problems. Others including most traders feel that the painting was outrageous and that it would harm the tourist industry.
This latest round of painting could be the start of other such acts and the 'canvases' chosen echo a tradition of slogan painting in Nefyn that goes back 30 years. A spokesman for Cymuned the pressure group who had foreseen this kind of action taking place said-" Cymuned was not responsible for this action, we have been warning the assembly that this kind of thing is bound to happen as people become frustrated by political inaction"

Rhwydwaith diwillianol Llyn / Llyn Cultural Network Posted Friday, April 12, 2002 by penllyn
Dechreuodd Ceri Elizabeth Hughes yn ei swydd newydd yn Nant Gwrtheyrn. Creuwyd y swydd gan y Cyngor er mwyn hybu diwylliant yr ardal. Galwyd am yr apwintiad gan Rhwydwaith diwillianol Llyn. Y mae eisoes wedi dechrau ei gwaith gyda'r gwyl bwyd mor gyda Cymdeithas Pysgotwyr Llyn a Cymad Digwyddiadau eraill sydd ar y gorwel ydyw, beirdd yn traddodi eu barddoniaeth mewn tafarnau lleol, twrnament golff elusenol a gwyl stryd ieithyddol ym mis Gorffenaf.
Cynhelir cyfarfod yng Ngwesty'r Nanhoron ar Ebrill 17 i chwilio am syniadau gan y cyhoedd. Gellir cysylltu a ceri ar (01758) 750 334.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A local woman, Ceri Elizabeth Hughes has started work at Nant Gwrtheyrn . The new post has been created by the Council in an attempt to promote the area's cultural wealth. She has been appointed following calls by the Llyn Cultural Network , a group of local businesses that propose to help encourage the development of culture and heritage along the North coast of Llyn.
She has already started work on the Llyn sea-food festival with Cymdeithas Pysgotwyr Llyn and Cymad. Other events in the pipeline include poetry reading in local pubs by the poets themselves, a charity golf event and a Language street festival to take place during October.
A public meeting will be held at the Nanhoron Arms Hotel on the 17th of April to try and find out what ideas people have to help promote the area. Ceri will be working closely with other officers appointed recently - Tourism Marketing officer Gwyn Jones and the Abersoch Tourism new appointee Mandy Williams.
Ceri can be contacted on (01758) 750 334.

Adfywio Nefyn / Nefyn Regeneration Posted Friday, April 12, 2002 by penllyn
Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynal yn Y Ganolfan yn Nefyn dydd Gwener 19 o Ebrill. Y mae awgrymiadau wedi eu gwneud ynglyn a gwellianau yn yr harbwr a fyddai yn helpu'r pysgotwyr, hefyd gwaith datblygu yn yr amgueddfa forwrol yn Eglwys y Santes Fair.
Y mae llawer o son wedi bod yn y wasg dros y ddwy flynedd diwethaf am adfywio Nefyn yn enwedig ers y tirlithriad. Gobeithir y bydd y cyfarfod hwn yn fan cychwyn ir gwaith.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Another public meeting will be held in Nefyn on Friday April the 19th. This meeting at Y Ganolfan in Nefyn. The local re-generation officer Arwel Jones hopes that the meeting will lead to a re-generation plan to be developed for the area. There have been suggestions regarding improvements to the harbor to help the fishing industry and refurbishment of the maritime museum at St. Marys.
There have been many reports in the local press over the last two years about re-generating Nefyn especially since the landslide last winter. It is hoped that this meeting will finally be a starting point of some concrete action to improve the town and area.

Ficar newydd / New vicar for Nefyn Posted Friday, April 12, 2002 by penllyn
Apwintiwyd Ficar newydd yn Nefyn bydd y Parch. Emyr Owen yn dechrau yn ei waith wedi ymadawiad y Parch. E W Thomas. Bydd yn gyfrifol am wasanaethau yn Nefyn, Morfa Nefyn, Pistyll, Edern, Tudweiliog and Llandudwen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The parish of Nefyn has now got a new vicar. The Rev. Emyr Owen has taken over from the Rev. E W Thomas. The vicar will be responsible for services at Nefyn, Morfa Nefyn, Pistyll, Edern, Tudweiliog and Llandudwen.

Cwch Achyb Porthdinllaen Lifeboat Posted Friday, April 12, 2002 by penllyn
Achubwyd dau ddyn o ardal Llanberis dydd gwener diwethaf gan y cwch achyb yr Hetty Rampton. Roedd y cwch hwylio wedi mynd i drafferthion tua pum milltir oddi ar benrhyn Porthdinllaen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Porthdinllaen lifeboat the Hetty Rampton was launched last Friday and rescued two men from the Llanberis area . They were aboard the yacht Windrose that had suffered mechanical problems, and was drifting about five miles off Porthdinllaen. The Yacht was towed back to Porthdinllaen for repairs.

Pwllheli Arts Center Posted Friday, April 12, 2002 by penllyn
A public meeting is to be held on Thursday 18th of April regarding ambitious plans to create an arts center in Pwllheli. According to the parish priest Rev. Ainsley Griffiths.
Some proposals have already been discussed, but there needs to be more feedback from the community. The project will need grant funding and may include an audio-visual room and a new purpose built art room.

Nefyn Signs Posted Friday, April 12, 2002 by penllyn
Nefyn Community council are making another appeal to the council to erect signs. This follows due to the lack of action by the council regarding signs for Aberdaron and Nefyn beach that are needed on the Groes.

Community Council Meetings Posted Friday, April 12, 2002 by penllyn
Community council meetings- the next community council meetings in the area are - Nefyn Town council at Y Ganolfan 9th April. Botwnnog, Y Ganolfan Bryncroes April 15, and Tudweiliog on the same day. The meetings are open to the public and press.

Llyn -Poland Posted Friday, April 12, 2002 by penllyn
Plans are underway to promote closer ties between Llyn and Poland. Gwyn Jones the tourism Marketing Officer outlined plans for the project at a Pwllheli Town Council meeting recently. The Polish home at Penrhos will be involved with the plan and preparations are being made to organize a cultural event for the autumn. Further details will be announced in due course.

Community Skips Posted Friday, April 12, 2002 by penllyn
Community Skips can be found at - Mynytho, Foel Gron Quarry and Rhoshirwaun, penbryn and Trefor, Maes Gwydur - 15th-19th of April. Nefyn, Ffordd Dewi Sant, 22-26 April.

N.S.P.C.C. Posted Friday, April 12, 2002 by penllyn
Abersoch golf club will host the AGM of the Dwyfor / Eryri branch of the NSPCC on April 15th at 2am. If you think you could contribute to voluntary activities of the NSPCC locally, contact Mrs. Sue Wilson on 01758 740082.

Pwllheli Town Council Posted Wednesday, April 10, 2002 by penllyn
Pwllheli Town Councilor Alan Williams has joined the chorus of calls for urgent action regarding the lack of X-ray facilities locally. The Town council will call on the Health Trust yet again to address the situation.
In a meeting of the Health Trust at the end of March it was found that no timetable had yet been set for the installation of a new unit (As promised last year). The X-ray unit at ala Rd has been out of commission since early January.
He also expressed anger at the lack of action by the council over security improvements to the flats at Y Ddol and Yr Eifl.
The councils Housing Dept., had replied to an earlier letter by saying that they had plans to improve security over the next two or three years. Cllr. Williams is quoted to have said- "This is not good enough". The Town council will be sending another request to the housing dept..

Shelter Cymru Posted Wednesday, April 10, 2002 by penllyn
Shelter Cymru have appointed two independent tenancy advice and support workers to work on behalf of tenants in Gwynedd. The county council have been working with Shelter Cymru and have obtained funding from the assembly for the two new workers and another part-time officer to come. Megan Meeke will be covering this area and hopes she will be able to give tenants practical support and assistance.

Abersoch Tourism Officer Posted Sunday, April 7, 2002 by penllyn
Abersoch's tourist industry has been given a helping hand with the appointment of a marketing officer. The new officer is Mandy Williams and she will be working with the Abersoch tourism association to develop existing events and to assist in the creation of new events designed to extend the tourist season.
Many of the events can be found on our calendar and it is hoped that a food fair can be held during October following the successful pilot event last year. Mandy will be working closely with Gwyn Jones the newly appointed Llyn Tourism Association Officer. Funding for these posts was culled from the foot and mouth budget by Gwynedd's economic development dept.

Business Rate Cut! Posted Saturday, April 6, 2002 by penllyn
A business rate cut was announced this week by Cllr Thomas Evans. Cllr. Evans who leads the council on economic development announced reductions of between 1,000 and 2,000 to businesses.
This follows the Assembly decision to extend it's rural rate relief scheme from April 2002.

WTB Inspections Posted Friday, April 5, 2002 by penllyn
The Welsh tourist Board has announced proposals that they intend to put to the assembly in June. The proposals regard a scheme that has been running for the last twenty years, namely the voluntary scheme of inspections for holiday accommodation.
It is proposed by the WTB that statutory Registration and inspection be introduced. This is an attempt they say to improve standards and provide Wales with a competitive advantage over other parts of the UK.. The WTB is asking for interested parties to contact them for details of the proposals.
You can phone 029 2048 7249 or e-mail wtbsr@rmlt.net.
WTB

Pwllheli Bus Shelters Posted Thursday, April 4, 2002 by penllyn
Pwllheli Town council have made a request to the council for three bus shelters in Pwllheli, There is urgent need for one on Abererch road, and a further two locations have been identified as in need, namely Ala road and at South Beach.
A Gwynedd county spokesperson is reported to have said that there was no cash available at present and that plans for next years budget had been finalized. It appears as though the 20+ schoolchildren that catch the bus at Abererch school will have to wait in the rain in some cases till they go to college.

New Caravan Park Posted Tuesday, April 2, 2002 by penllyn
An application has been made for planning permission to site 63 touring caravans on land near the Hafan y Mr holiday park near Pwllheli. A similar plan for 75 caravans was refused by Dwyfor area planners in December last year. The application will be considered at a meeting on April 21.


© penllyn.com 2000-9