Archif Newyddion / News Archive

April 2005

27% o boblogaeth Dwyfor yn uniaith Saesneg! Posted Thursday, April 28, 2005 by penllyn
Yn l adroddiad iaith diweddar - Erbyn 2001, yr oedd 27% o boblogaeth Dwyfor yn uniaith Saesneg.
Hyd at 1971, allfudo oedd yn bennaf gyfrifol am y dirywiad yn y ganran o siaradwyr Cymraeg, ond ers 1981, gwelwyd mai mewnfudiaeth o bobl ddi-Gymraeg fun bennaf gyfrifol am y newid ieithyddol. Rhwng 1981 ac 1991, cynyddodd canran pobl uniaith Saesneg o 19% i 25% or boblogaeth gyfan. Erbyn 2001, yr oedd 27% o boblogaeth Dwyfor yn uniaith Saesneg.
Newidiadau ieithyddol yn Nwyfor rhwng 1981-2001
Roedd y mewnlifiad gynyddol o boblogaeth ddi-Gymraeg i Ddwyfor ar l 1981 i'w briodoli'n rhannol i economi de ddwyrain Lloegr yn 'gorboethi' gan arwain at gynnydd ym mhrisiau tai a symudiad pobl fwyfwy tua'r gorllewin i chwilio am eiddo rhatach. Roedd eraill am symud i fyw i'r cefn gwlad a chael bywyd symlach. Dengys y tabl isod y newid a fu yng nghanran siaradwyr Cymraeg Dwyfor fesul cymuned rhwng 1981 a 2001:


Yn 1981, roedd 82% o boblogaeth yr ardal yn siaradwyr Cymraeg, ac yr oedd 10 allan o 13 o gymunedau gyda 80%+ o siaradwyr Cymraeg. Erbyn 1991, yr oedd hynny wedi gostwng i 5 cymuned, ac yn 2001, gwelir mai dim ond 2 gymuned oedd ar l gyda chanran o 80%+ yn siarad Cymraeg. Mae rhai academyddion wedi nodi fod y trothwy o 80% o siaradwyr iaith yn y gymuned yn hanfodol i ddiogelu dyfodol yr iaith honno, oherwydd fod unrhyw beth dan y lefel hon yn annigonol i sicrhaur ms critigol o siaradwyr syn angenrheidiol iw chynnal.
Gwelwyd y gostyngiadau mwyaf yng nghanran siaradwyr Cymraeg yng nghymunedau Llanbedrog, Aberdaron a Llanengan. Yn l mesur yr Athro Harold Carter, erbyn 2001 dim ond Pwllheli a Llanaelhaearn o holl gymunedau Dwyfor oedd chanran digon uchel o siaradwyr Cymraeg i sicrhau dyfodol yr iaith yn y cymunedau hynny. Meddai Carter & Aitchison:
Critically for the future of the language, the ... ward areas recording negative differences [between 1991 & 2001] ... are seen to be dominantly located within Y Fro Gymraeg. Particularly noteworthy are: ...a dispersed collection of areas in the Llyn Peninsula ...
canran y boblogaeth a anwyd tu allan i Gymru, 2001:

- yn y 12 mis cyn Cyfrifiad 2001, gwelir bod 5,780 o bobl wedi ymfudo i Wynedd, gyda 60% ohonynt yn dod o Loegr. Rhaid cofio fod nifer gymharol fechan o fewnfudwyr yn gallu cael effaith andwyol ar gymunedau os yw'r boblogaeth yn brin er enghraifft, er mai dim ond 65 o bobl ddi-Gymraeg symudodd i Dudweiliog dros gyfnod o 10 mlynedd rhwng 1991-2001, eto gwelwyd gostyngiad o 10% yng nghanran y siaradwyr Cymraeg dros yr un cyfnod.
Mwy...More...
(

************************************************


According to a recent language study it would appear that there has been a drastic increase in the percentage of monoglot english speakers in the Dwyfor area. Using benchmark figures from 1981, 1991 and the most recent (2001) census figures from the government, it shows that as of four years ago, 27% of the population of Dwyfor were monoglot english speakers.

Until 1971 de-population with young people moving away to find work was mainly responsible for the errosion in the percentage of Welsh speakers in Dwyfor. Since 1981, however, the main reason for the demise of europes oldest indegenous language and it's associated culture is the influx of non-Welsh speakers. Between 1981 and 1991 the rise in the percentage of monoglot english speakers in the Dwyfor area was from 19% to 25% of the total population. By 2001 it was 27%!

Linguistic changes in Dwyfor 1981 - 2001

The migration of non-Welsh speakers into Dwyfor after 1981 can be linked to the over heating of the economy of the south west of england and the subsequent knock-on effect of spiraling property prices. This lead directly in to the movement of 'economic migrants' from the south of england moving westward in search of cheaper investements.

The other main factor that has been identified is the influx of people searching for 'the good life'. The table above shows the % of Welsh speakers in Dwyfor 1981-2001 by parish, with the last column denoting the %age change.

In 1981 82% of the population were Welsh speakers. 10 out of the 13 communities had 80%+ Welsh speakers. By 1991 only 5 had 80%+, and only 2 by 2001. According to academics there must be above 80% of speakers in community for the language to survive. Below this figure there is not the 'critical mass' to sustain the language as a viable, living community language.

In 2001 over30% of the housing stock in Llanengan was given over to holiday homes (585 of them), 25% of housing in Llanbedrog was holiday homes (146 of them), and 20% of the housing stock in Aberdaron - 109 holiday homes!

This graphic shows the % of the populations of communities that were born outside of Wales. For example, 55% of Llanbedrog residents were born in england, and only 75% of the housing stock is occupied year round!

© penllyn.com 2000-9