Archif Newyddion / News Archive

July 2000

Y Mewnlifiad yn ei l Posted Saturday, July 1, 2000 by penllyn
Ddeng mlynedd yn l roedd pryder bod prisiau tain codi ac yn mynd allan o gyrraedd pobol leol. Heddiw, maen edrych yn debyg iawn ein bod ni mewn sefyllfa debyg.
Mae eiddo - tai a busnesau -fu ar werth am gyfnod hir flwyddyn a mwy yn 1 heb i neb ddangos diddordeb ynddyn nhw, bellach yn gwerthu o fewn wythnosau i gyrraedd y farchnad. Clywyd am un gwerthwr tai yn cael ymholiadau dros y ffn yn holi a oedd ganddo eiddo ar werth yn Abersoch ac yn gorfod dweud nad oedd ganddo ddim ar 1 heb ei werthu. Clywyd yn ddiweddar hefyd am lain o dir yng ngolwg y mar a hawl cynllunio ar gyfer un ty arno, eto yn Abersoch, yn gwerthu am yn agos i chwarter miliwn.
Un arwydd o faint y mewnlifiad ir ardal yw pa mor brysur ywr Uned Arbennig i Ddysgwyr sydd yn Ysgol Llangybi. Pan ddaw plant syn ddi-Gymraeg i ysgolion ardal Dwyfor, gall penaethiaid yr ysgolion eu cyfeirio ir uned am dymor er mwyn cae1 cwrs carlam i ddysgur Gymraeg. Dros y blynyddoedd diwethaf maer uned wedi bod yn brysur, ond yn anaml yn llawn. Ers Medi llynedd fodd bynnag, mae wedi bod yn llawn ac mae rhestr aros ar gyfer y tymor nesaf.
Maer Cynghorydd Seimon Glyn, syn gyn-gadeirydd Pwyllgor Tai Cyngor Gwynedd yn bryderus am y sefyllfa. Maer mewnlifiad yn ei 1 yn sicr, meddai. Mae on llifo yn hytrach na diferu y dyddia yma, ac mae hynnyn saff o gael effaith ar brisiau tai. Fe1 arfer mae prisiau tai yn adlewyrchu cyflwr yr economi leol, ond yma, er bod yr economi gydar gwana maer ardal ymhlith y pump uchaf yng Nghymru o ran prisiau tai. Mae mwy o dai ar werth na sydd eu hangen yn lleol.
Mae Seimon Glyn yn gobeithio y bydd Cyngor Gwynedd mewn sefyllfa i ddylanwadu ar y sefyllfa o eleni ymlaen. Ers dechraur flwyddyn, y cynghorau sir yn hytrach nar cwango Tai Cymru syn gyfrifol am lunio strategaeth tai. Rydw in awyddus i weld strategaeth newydd y cyngor yn adlewyrchur galw lleol am dai an bod nin tynhaur diffiniad o pwy syn berson lleol, meddai.
(o'r llanw gorffennaf 2000)


© penllyn.com 2000-9