Archif Newyddion / News Archive

September 2003

Gwyl Pen Drawr Byd Posted Sunday, September 28, 2003 by penllyn
Mi dywynnodd yr haul ar wyl Pen Drawr Byd eto eleni. Cafwyd cystadlu brwd ar y mr ac ar y traeth yn ogystal ag arlwy o farddoniaeth a cherddoriaeth draddodiadol a chyfoes.
Hogiar Mynydd, Pwy San Meddwl a Catrin a Nia lwyddodd i lenwi Canolfan Crud y Werin nos Wener.
Cychwynnodd y gweithgareddau ddydd Sadwrn gydag agoriad swyddogol y Cae Chwaraeon newydd gan Alun Ffred Jones A.C. o dan nawdd Cymunedaun Gyntaf Llyn.
Y perfformwyr ar y traeth ddydd Sadwrn oedd Band Jas Botwnnog, Bechdan Jam, Mim Twm Llai a Meinir Gwilym - rhes o grwpiau gorau Cymru ar hyn o bryd, ac roedd cael cyfle i wrando arnynt yn yr haul yn Aberdaron yn wefreiddiol.
Bur plant wrthin dysgu sgiliau syrcas ac yn creu celf yn y tywod. Yr enillwyr oedd Criw Llanbedrog, Criw Rhoshirwaun - Iwan a Danial ar teulun ail, a Criw Celt Caernarfon yn drydydd. Enillwyr y ras rafftiau oedd criw Pendref, Sarn.

quicktime movie -
http://www.penllyn.com/calpics/aberdaron.mov


Roedd na gystadlu o ddifri ar y Ras Rhwyfo a Rhedeg eleni gyda chwe cwch hir yn y gystadleuaeth. Yr enillwyr oedd criwr Mererid o Bwllheli ar enillwyr lleol (Brenin y Bae) oedd criw Modurdy Tegfan.
Bu cystadlu brwd tan hwyr y nos ar y pl droed, a phawb yn mwynhau.
Daeth yr wyl i ben gydag Ymryson Stomp yng Ngwestyr Ship nos Sul. Bun fwrw Sul bendigedig llawn hwyl. Diolch i bawb fun gweithio i drefnur cwbwl ac i bawb ddaeth yno i sicrhaur llwyddiant.

Menter yr Eifl Posted Friday, September 26, 2003 by penllyn
Menter yr Eifl - Da yw gweld y siop a Swyddfar Post wedi ail agor ac ar ei newydd wedd. Pob llwyddiant i Anwen ac Alun yn y fenter.

Cerflun Plas Glyn y Weddw Posted Thursday, September 25, 2003 by penllyn
Maen dda clywed fod yr heddlu wedi dod o hyd i Louise y cerflun oedd yn sefyll yng ngerddir Plas. Mae bellach yn l yn y Plas. Mae cerflun arall wedi dod ir Plas, sef cerflun marmor wnaed yn Rhufain ym 1879. Maer cerflun wedi ei roi ar fenthyg ir Oriel gan Goleg Meirion-Dwyfor. Roedd yn sefyll yn wreiddiol yng Nghastell Madryn ai symud i Blas Glynllifon pan gaewyd y Coleg Amaethyddol ym Madryn yn 1952. Da gweld y cerflun yn dychwelyd i safle sydd chysylltiad mor agos r lleoliad gwreiddiol.

Carnifal Sarn Posted Thursday, September 25, 2003 by penllyn
Yn nechrau Gorffennaf cafwyd cyngerdd gyda Dilwyn Pierce, Edward Morris Jones a Phigyn Clust a choronwyd y frenhines Sin gan y gyn-frenhines Ellen, Ty Capel Rhydlios. Roedd y neuadd yn llawn ar tywydd yn hynod braf. Yna pnawn Sadwrn cafwyd cystadlaethaur carnifal dan ofal Brenda Ch. Williams ar beirniaid oedd Gillian Walker a Gaby Williams. Diolch yn fawr iawn i bawb a gefnogodd. Aeth elw eleni ir ambiwlans awyr ac ir bad achub.

Canlyniadaur carnifal oedd:
Gwisg ffansi: Dan 5 - 1. Mari, Botwnnog; 2. Jake, Sarn; 3. Katie, Llannor. Dan 8 - 1. Sion Lloyd, Botwnnog. Dros 8 a dan 12 - 1. Henry, Sarn; 2. Sam, Pwllheli, 3. Nerys, Rhoshirwaun.
Dyn mewn dillad dynas - Sam, Pwllheli; 2. Henry, Sarn.
Cystadleuydd goraur carnifal - 1. Henry, Sarn.
Miss Ciwt - 1. Louise, Llangwnnadl; 2. Katie, Llannor; 3. Mair, Bryncroes/Mari, Botwnnog.
Mr. Ciwt - 1. Huw, Botwnnog; 2. Osian, Sarn.
Brenhines wedii gwisgo orau - 1. Katie, Llanbedrog; 2. Sioned, Botwnnog; 3. Fflur, Pwllheli.
Gwas gorau - 1. Rhys, Bryncroes; 2. Osian, Rhoshirwaun; 3. Gwion, Llanbedrog/Huw, Llanystumdwy.
Morwyn dan 10 - 1. Caryl, Rhoshirwaun; 2. Kiowa, Bryncroes; 3. Nerys, Rhoshirwaun.
Morwyn dros 10 - 1. Myfanwy, Pwllheli; 2. Elin, Bryncroes; 3. Sian, Llannor. Rhosyn - 1. Katie, Llannor; 2. Caryl, Rhoshirwaun; 3. Elen, Sarn.
Tywysoges - 1. Emma, Llanbedrog; 2. Ruth, Botwnnog; 3. Sioned, Botwnnog. Tywysog - 1. Huw, Llanystumdwy; 2. Rhys, Bryncroes; 3. Gwion, Llanbedrog. Brenhines ai Llys - 1. Sarah, Rhos-hirwaun.
Rafflau - Mrs. Ellis, Graig; Ann, Cartrefle; Ellen, Rhydlios; Eleanor, Sarn; Alwenna, Sarn; Gwyneth, Botwnnog a Katie May, Bryncroes.
Llun or felin - Ella Williams (Ty Newydd Sarn, gynt).
Rhosyn y carnifal - 1. Caryl, Rhoshirwaun; 2. Fflur, Llanystumdwy; 3. Branwen, Llanystumdwy/Nerys, Rhoshir-waun.
Briallen y carnifal - 1. Fflur, Pwllheli; 2. Sioned, Botwnnog; 3. Emma, Llanystumdwy.
Mr. Tarsan - 1. Daniel, Bryncroes; 2. Huw, Llanystumdwy; 3. Sion Lloyd, Botwnnog.
Mrs. Carnifal - Davina, Botwnnog.
Nain - Gwladys, Llangwnnadl.

Clwb y Berthan Posted Thursday, September 25, 2003 by penllyn
Ar ddiwedd y tymor diwethaf, mwynhaodd yr aelodau drip i Ynys Mn. Gan fod Clwb Daron, Aberdaron yn mynd yr un ffordd ar yr un diwrnod, penderfynwyd ymuno hwy, a chawsom drip iw gofio. Wedi cael cinio a seibiant yn Pringles, yn Llanfairpwll, ymunodd y Parch. Emlyn Richards ni, ac aeth ni ar hyd ffyrdd y porthmyn am Gaergybi, a chael hanesion difyr ar hyd y ffordd. Wedi aros i weld y llongaun gadael Caergybi, cawsom fynd i weld Eglwys fach Llanfugail, ller oedd y ficer, Edgar Jones (Llaniestyn gynt) yn barod i ddweud hanes yr Eglwys. Yna, te ym Melin Llinon, ac edrych o gwmpas, cyn cyrraedd, wedi gweld rhyfeddodau cefn gwlad Ynys Mn, i gael swpar blasus yn Amlwch. Diolch i bawb fun trefnur daith.

arddangosfa grefftau Rhiw Posted Thursday, September 25, 2003 by penllyn
Cafwyd dwy arddangosfa grefftau yn y neuadd yn ystod yr haf. Daeth amryw o bobl ddawnus i arddangos eu gwaith ar gefnogaeth yn dda iawn. Taith gerdded gyda Margaret Dunn a gafwyd ar Awst 2, a lluniaeth ysgafn yn y neuadd i orffen. Diolch i bawb a fu yn cefnogi y gweithgareddau a rhoi arian yng nghoffrau y neuadd.


© penllyn.com 2000-9