Archif Newyddion / News Archive

October 2004

Marina PWLLHELI Marina Posted Wednesday, October 20, 2004 by penllyn
Bu'r mudiad pwyso tai Cymuned yn canmol Dafydd Iwan ddoe wrth i arweinydd Plaid Cymru siarad o blaid cynnig i gynnal Astudiaeth Iaith ar gyfer datblygiad arfaethedig Marina Pwllheli. Galwodd Dafydd Iwan nid yn unig am astudiaeth iaith ond hefyd am asesiad ehangach o adnoddau Cyngor Gwynedd yn ardal Pwllheli. Dylai'r Cyngor fod yn gweithio ar brosiectau penodol i leihau effeithiau ieithyddol niweidiol y datblygiad, dwedodd Dafydd Iwan.


'Mae hyn yn gam pwysig gan Plaid Cymru,' meddai Aran Jones, Prif Weithredwr Cymuned. 'Mae'r syniad o astudiaeth iaith wedi'i dderbyn gan y Cynulliad, ond mae wedi bod angen arweiniad clir yn y maes er mwyn sicrhau dull safonol o fynd o gwmpas y gwaith. Bydd Cymuned yn cysylltu gyda'r Cyngor yn fuan er mwyn cynnig mewnbwn seiliedig ar ein profiadau ein hunain ac ar brofiadau grwpiau yn Iwerddon lle mae astudiaethau iaith yn cael eu defnyddio'n aml.'

'Rydym yn credu bod Dafydd Iwan wedi cynnig yr arweiniad roedd angen yn hyn o beth, nid yn unig ar ran Gwynedd ond ar ran Cymru,' ychwanegodd Aran Jones. 'Ein unig ofn ydy bod yr amserlen o dri mis er mwyn paratoi'r adroddiad braidd yn dynn ar gyfer sicrhau astudiaeth iaith blaengar a chynhwysfawr, a mynegodd swyddogion y Cyngor eu hunain ansicrwydd am ymarferoldeb yr amserlen. Beth sy'n bwysig yn hyn o beth ydy sicrhau astudiaeth iaith a fydd yn gweithio fel patrwm ar gyfer pob cyngor yng Nghymru, nid arbed wythnos neu ddwy yma ac acw.

Paswyd y cynnig i gynnal Astudiaeth Iaith heb bleidlais yn ei erbyn, a roedd aelodau Cymuned oedd wedi bod yn gwylio'r cyfarfod o'r oriel cyhoeddus yn gweld y canlyniad yn un pwysig. 'Mae'n dda gen i weld Plaid Cymru'n brwydro dros eu hegwyddorion sylfaenol,' dwedodd Richard Evans, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Cymuned, 'ac mae hyn yn debyg o gynyddu ffydd pobl leol ynddynt.'

Am fwy o fanylion, cysylltwch ag Aran Jones ar 01758-612712.

---------------------------------------------------------------------

The Welsh housing pressure group Cymuned have applauded the plaid Cymru councillor Dafydd Iwan for his stance on the proposal of a language impact study in relation to the proposed development of the Marina at Pwllheli. In a meeting on Tuesday it was agreed to defer the decision on doubling the capacity of the Marina until after such information had been gathered.

This is an important step and blueprints for this kind of study are already used in parts of Ireland, where developments over a certain size must include language impact studies. The three month period is going to be tight to achieve a meaningfull study, but it is a step in the right direction.

For more information, contact Aran Jones on 01758-612712.

Source - Cymuned

£6m for regeneration and redevelopment of coastal areas Posted Wednesday, October 13, 2004 by penllyn
Welsh economic development minister Andrew Davies has announced plans to allocate a further £6m to the regeneration and redevelopment of coastal areas to build economic, social and tourism potential in areas of outstanding natural beauty.
There was also additional funding for social justice and regeneration amounting to £58m over three years. Priorities include rolling out the ‘communities first’ anti-poverty programme across the most deprived areas of Wales.
Both of these measures may impact on Llyn with talk of extending the marina and the two communities first areas in the Llyn AONB area.


This comes as part of the three-year spending plan, which follows chancellor Gordon Brown’s spending review in July, giving Wales an additional £2.5bn a year.
Welsh Local Government Association leader Alex Aldridge said: ‘Local government was seeking a larger increase than 5% and in this climate, pressures on frontline services will continue unabated.’
Plaid Cymru shadow finance minister Dai Lloyd said the settlement was poor compared with England’s 27% rise. He also attacked the absence of funds for rural economies.

The final budget will be announced next month, but if you can't wait, or want to see the draft-Welsh Assembly draft budget
It also includes an £800m capital investment programme to modernise hospitals and revamp social care. Economic development and transport will also receive £800m extra over the three years.
Schemes that encourage healthier lifestyles will get an extra £45m, while new money in the culture budget will include support for community programmes aimed at increasing physical activity.
The budget also includes plans for a £119m crime-fighting fund, with more than half its resources being used to combat substance misuse.
Welsh economic development minister Andrew Davies said- "Wales has already benefited from over £2.5bn of public and private sector match funding through the current round of structural funding. This additional funding will have a real impact on these communities, creating opportunity and ensuring everyone in Wales plays an integral role in generating and benefiting from a prosperous economy."

Source - newstart


strategaeth e-ddysgu ar gyfer Cymru / e-learning strategy for Wales Posted Wednesday, October 13, 2004 by penllynE-Ddysgu yng Nghymru: Datblygiadau Cyfredol a Barn Rhanddeiliaid ar Flaenoriaethau i`r Dyfodol
Mae`r ddogfennau yma`n darparu manylion ar gamau gweithredu cyfredol i ddefnyddio technoleg e-ddysgu mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru, a dealltwriaeth fwy eglur ynghylch sut y gallai hynny gyfrannu at hybu perfformiad a chyfrangogiad mewn dysgu. Mae`n cynnwys testun anerchiad cyweirnod gan y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes.

Mae hefyd yn darparu dadansoddiad cryno o`r adborth a dderbyniwyd gan ymatebwyr i ymgynghoriad 2003 ar ddogfen 'strategaeth e-ddysgu ar gyfer Cymru‚' a gyhoeddwyd gan ELWa ac uned Cymru Ar-lein Llywodraeth y
Cynulliad.

Gallwch dod o hyd i'r dogfennau yma:Yma

----------------------------------------------------------------------------

E-Learning in Wales: Current Developments and Stakeholder Views on Future Priorities.

This document provides details on current action to utilise e-learning technology in education and training in Wales, and understand more clearly how it might contribute to enhancing learning performance and participation. It includes the text of a keynote address by the Minister for Education and Lifelong Learning.

It also provides a summary analysis of feedback provided by respondents to the 2003 consultation on the `e-learning strategy for Wales` document, published by ELWa and the Assembly Government`s Cymru Ar-lein unit.

You can access the documents at this address:Here
Source-Cymru ar lein


Antur Dwyryd-Llyn yn nwylo'r derbynwyr! Posted Thursday, October 7, 2004 by penllyn


Mae 18 o bobl wedi colli eu swyddi yn Antur Dwyryd-Llyn, roedd ar Antur Dwyryd-Llyn arian i hyd at 100 o gwmnïau bach ac unigolion lleol, sefydlwyd Antur Dwyryd-Llyn yn 1988 i roi gwasanaethau hyfforddiant a menter i fusnesau lleol - diolch yn fawr am beidio talu £350 oedd yn dyledus i mi ers dros blwyddyn (sarcasm).

Derbyniwyd y cyfarwyddwyr £36,769 mewn (directors emoluments) y blwyddyn diwaethaf !

Dyma'r rhestr o cyfarwyddwyr ar yr amser-

ELLIS, ALUN TUDOR, MORFA BYCHAN
JONES, DAFYDD WYN , LLAN FFESTINIOG
JONES, GWILYM THOMAS, PORTHMADOG
JONES, GWYN, PWLLHELI
JONES, TREFOR, CHWILOG
LEWIS, DEWI EIRWYN, PENRHYNDEUDRAETH
MORRIS, JAMES OLIVER, SHOTTON
THOMAS, ARTHUR COOKE, BLAENAU FFESTINIOG
SCOTT, ROBERT EDWARD
ANEIRA GEORGE, LLANYMYNECH
JOHN GRIFFITHS, NEFYN
JONES, THOMAS, CAERNARFON


Business eye? more like small local business poke in the eye!

Antur Dwyryd-Llyn are in the hands of the receivers!
The above is a list of the directors who received emoluments of £36,769 last year, and yet couldn't stear the agency towards paying small local business they claimed to be assisting.

What makes this worrying for local business is that these directors hold over 50 directorships between them! The Agency has close ties with the main RDA the WDA, ELWA, the council, Gwynedd economic Partnership and many other organisations.

It was central to the delivery of training and small grants and business advice and the delivery of assembly and european programes. It should never have been allowed to get into this pitifull situation. Not only has it damadged it's own image but, has sevearly damadged the prospects of serious inward investment and set back economic growth locally, GDP and the faith of small local business in the local institutions and those who run them.

Antur Dwyryd was responsible for the Contract shop
This was supposed to promote inter-trading and local sourcing of goods, services and products. (and presumably paying for them!)
and Gwynedd business news

a quarterly publication, Produced by Antur Dwyryd Llyn, the publication tracked key initiatives and current business developments, as well as highlighting funding programs and other schemes available for local companies. (ironic)

The fact that WEFO decided not to fund some schemes had been put forward as a reason for the problems earlier in the year. This echoes calls made in June 2001-
"Dafydd Wyn Jones , managing director of Antur Dwyryd Llyn the local business development agency has added to comments made by others that the underfunding of business development grants in Gwynedd could be detrimental to the local economy.
He blames the Objective 1 National panel, who only agreed to half of the sum asked for in the bid last year. ( £1.4m + matched funding to make £2.8m).His comments come shortly before the Council consider alternative ways of funding business grants later this week. The initial plan was for the project to run for 3 years, but the funding has already run out.
Figures quoted for 2000/1 were- advisors had dealt with £5,751,946 of development project, 182 new jobs were created and 89 new start-ups were created. Up until the end of January this year, 296 new jobs were created, and 107 new start-ups during the 10 month period. 1999/2000 saw 200 new jobs and 66 new start-ups."

The euro cash cow will inevitably run dry, and all businesses should try and keep to their core, and stated business and not take their eye off the ball.

Antur Dwyryd-Llyn was a non-profit making Company, Limited by Guarantee which had a volunteer Board of Directors, the majority of whom were drawn from the private sector.  Representatives from partner organisations in the public sector were also members of the Board.  Antur Dwyryd was originally formed in 1988, North West Wales' first ever Enterprise Agency.

This was the direct result of a Welsh Office initiative and was supported by the Development Board for Rural Wales (DBRW); Welsh Development Agency (WDA),  Gwynedd County Council; and the then District Councils of Meirionydd and Dwyfor, and the private sector, notably ICI, and Nuclear Electric (now Magnox/BNFL). 

A community based initiative, Antur Llyn, was established to cover the Pwllheli area.  In April 1995, with the full support of all partners, the organisations merged to create  Antur Dwyryd Llyn.  The following year, April 1996, Gwynedd Council invited the agency to extend its area to include South Meirionydd including the main settlements of Bala, Dolgellau, Tywyn and Barmouth.

Credudwyr Antur Dwyryd-Llyn Dewch Ynghyd, e-bostiwch - admin@llyn.net neu ewch i fforwm Fforwm Credudwyr

Creditors get in touch at - admin@llyn.net or go to the Creditors Fforum


canolfannau cymunedol i elwa - Community centres to benefit Posted Wednesday, October 6, 2004 by penllyn
Bydd canolfannau cymunedol a phrosiectau lleol ar draws Cymru yn elwa ar werth bron £3.5m o grantiau oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae'r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio, Edwina Hart, wedi rhoi sêl ei bendith ar 48 o wahanol gynlluniau ar draws Cymru. Bydd cyllid gwerth £3.37m yn cael ei rannu dros y tair blynedd nesaf fel rhan o'r cylch diweddaraf o geisiadau o dan Raglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol Llywodraeth y Cynulliad.


Mae'r cynllun yn cynnig cymorth grantiau i grwpiau gwirfoddol a chymunedol a'i nod yw gwella cyfleusterau a gweithgareddau i bobl o bob oed a gallu.

Meddai Mrs. Hart: "Mae gennym etifeddiaeth gyfoethog o adeiladau cymunedol a chyfleusterau lleol ym mhob rhan o Gymru sydd wedi ein helpu i feithrin cymunedau cryf a gweithgar. Ond mae angen enbyd i gymaint ohonynt gael eu hadnewyddu a'u gwella er mwyn bod yn addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

"Gwn fod grwpiau bychain ledled Cymru sy'n gweithio'n anhygoel o galed, fel arfer yn ddi-dâl - ac mae'r rhain yn hanfodol i ysbryd y gymuned. Rwy'n falch bod Llywodraeth y Cynulliad yn gallu eu helpu i ddal ati am flynyddoedd lawer i ddod.

Bydd llawer o'r grantiau a rennir yn y cylch cyllido hwn yn talu am adnewyddu adeiladau cymunedol neu neuaddau pentrefi, ond mae rhai gweithgareddau cymunedol hefyd wedi derbyn cymorth. Mae'r rhain yn cynnwys cynllun cerddoriaeth a drama i bobl ifanc anfoddog, prosiect i wella diogelwch trwy osod cloeon am ddim, a chynnig cyngor ar ddiogeledd i bobl hyglwyf a chyflogau i staff y mae mawr angen amdanynt mewn parc sglefr-fyrddio.

Rhoddwyd cyllid hefyd i sawl canolfan er mwyn creu gwell mynediad i'r anabl neu ystafelloedd newid a thoiledau modern ar gyfer timau chwaraeon lleol.

Ychwanegodd Mrs. Hart: "Bu hwn yn gylch cyllido hynod gystadleuol unwaith eto, a derbyniwyd 119 o geisiadau. Rwy'n falch bod y rhaglen grantiau hon yn dal mor hygyrch a deniadol i grwpiau gwirfoddol a chymunedol ledled Cymru."

======================================

Communities across Wales to benefit from funding boost

Community centres and local projects across Wales are set to benefit from nearly £3.5m worth of grants from the Welsh Assembly Government.

The Minister for Social Justice and Regeneration, Edwina Hart, has given the go-ahead to 48 different schemes across Wales. Funding worth £3.37m will be issued over the next three years as part of the latest round of applications under the Assembly Government’s Community Facilities and Activities Programme (CFAP).

The scheme offers grant support to voluntary and community groups and aims to improve facilities and activities for people of all ages and abilities.

Mrs Hart said: "We have a rich heritage of community buildings and local facilities all over Wales which have helped us build strong and active communities. However, so many are in desperate need of refurbishment and improvement to be fit for the 21st century.

"I know that there are small groups throughout Wales which work incredibly hard, usually unpaid - and these are a vital ingredient to the community spirit. I am proud that the Assembly Government is able to help them carry on for many years to come.

Many of the grants issued in this round of funds will pay for the renovation of community buildings or village halls, but some community activities have also been supported. These include a music and drama scheme for disaffected young people, a project to improve safety by fitting free locks and offering security advice to vulnerable people and salaries for much-needed staff at a skateboard park.

Funding has also been given to several centres that need better disabled access or modernised changing rooms and toilets for local sports teams.

Mrs Hart added: "This has been another highly competitive funding round, with 119 applications received. I am pleased that this grant programme continues to be so accessible and attractive to voluntary and community groups throughout Wales."

Notes
A full list of the bids approved in this round of funding in Gwynedd is-

Building Upgrade Restoration
Upgrade of Sailors institute building for disabled access
£18,475.00

Gwynedd
Darparu Canolfan Gymunedol I Llanwnda ar fro
Build a Community Centre, 160 metres square, including a multipurpose Hall, general meeting room, toilets and kitchen
£72,000.00

Gwynedd
The NW Wales Regional Sports & Leisure Centre
Environmental works and amenity improvements to site of proposed leisure centre
£127,990.00

Gwynedd
Estyniad a Gwellainnau
Extension to hall and improvement of the facilities in the kitchen
£23,403.22

Gwynedd
Canolfan cymunedol - Neuadd y Sarnau
To build an extension which would include a toilet and other suitable facilities for the disabled, the elderly, young people and children
£96,291.25The Community Facilities and Activities Programme is for voluntary and community groups.

The scheme has a total budget of £7.665m and holds four funding rounds each year.

CFAP can help provide facilities or carry out activities, which will promote the regeneration of communities.

Priorities include ensuring equal access to disabled people, improving the well-being of the community by encouraging active and healthy lifestyles, strengthening cultural and linguistic identity, involving people of all ages and helping reduce poverty, inequality, discrimination and social disadvantage.

Information on future rounds of the Community Facilities and Activities Programme can be obtained from the Regeneration Unit, Communities Directorate, Welsh Assembly Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ or by e-mailing-
cfaphelp@wales.gsi.gov.uk© penllyn.com 2000-9