Welcome to OpenMax!

     Dewislen - Menu
· Home
· 10 Uchaf-Top 10
· Adborth-Feedback
· Archif-Archive
· Chwilio-Search
· Cyfrif-Your Account
· Dadlwytho-Downloads
· Dolennau-Web Links
· FAQ
· FForwm-Forums
· Jwrnal-Journal
· Lleol-Local
· Negeseuon-PM's
· Pl-Surveys
· Recommend Us
· Rhowch Newyddion- Submit_News
· Testunau-Topics

     Ar lein-Online
There are currently, 31 guest(s) and 0 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here

     B. Llydan-B. band
Flexible Broadband Services
ADSLguide
The B.S.G.
Broadbandreports
Broadbandwales
Deudraeth.net
Rabbit
Community & regions
Edenfaster
Scottish highlands
Cornwall
Cumbria
Campaigns
Wlan.org.uk
A.B.C.
Wirelesswales
bb4Gwynedd
bb4anglesey
bandllydan.co.uk
Mwy - More
UK List

     Wi Fi
802.11 Planet
wifinetnews
AirShare
Alan Reiter''s Wireless Data Web Log
Bluetooth.weblogs.com
Ecademy Wi-Fi News
Freenetworks
O''Reilly Networks Wireless DevCenter
Practically Networked
SearchNetworking.com
TechDirt
The Register
Wireless Developer Network

     Patches
AIX
BSD/OS
CISCO
DEBIAN LINUX
FREEBSD
IRIX
MAC OS X
MANDRAKE LINUX
MICROSOFT
NOVELL-NETWARE
OPENBSD
REDHAT LINUX
SUN SOLARIS
SUSE LINUX

 Grwp newydd 'EhanguBandEang' - New group 'ForwardBroadband'

NewyddionThis is a bilingual message, the English text can be found Here

BAND EANG YN CAEL CEFNOGAETH EANG GAN ARWEINWYR CYMRU; YSGOGI CYFLYMDER CHWYLDRO BAND EANG YNG NGHYMRU
'EhanguBandEang' yn Galw am Gynnydd yn y nifer sy'n derbyn Gwasanaethau Band Eang.
Mae ffurfwyr barn a dylanwadwyr mwyaf blaenllaw Cymru, sy'n cynrychioli strwythur bywyd Cymru, yn cyfuno i wthio'r nifer sy'n cael band eang i frig agenda gyhoeddus Cymru fel rhan o raglen farchnata Band Eang Cymru .

Lansiodd y grwp, EhanguBandEang sy'n cynnwys dros 50 o unigolion allweddol, eu mandad mewn cynhadledd yng ngwesty'r Rhondda Heritage Park Hotel, ar 27 Mai. Maent yn cynrychioli 'etholaethau' unigol yn cwmpasu'r sectorau gwirfoddol, cymunedol, busnes a chyhoeddus.


Wrth i ddealltwriaeth y cyhoedd o fand eang ddatblygu, caiff ei dderbyn fel seilwaith craidd - yn debyg i ffyrdd a rheilffyrdd - ac fel rhan annatod o fywyd pawb. Mae Band Eang yn darparu amrywiaeth o wasanaethau o fusnes i adloniant ac yn darparu defnyddiau penodol ar gyfer meysydd unigol o'r gymuned; yr ifanc, rhai sydd nam ar eu golwg, a sectorau diwydiannol penodol.

Ffurfiwyd EhanguBandEang gyda'r ddealltwriaeth nad yw technoleg band eang yn bwysig ynddi'i hun - beth y gallwn ei wneud hi sy'n bwysig. Ei fandad ar gyfer EhanguBandEang yw gwneud band eang yn berthnasol i bawb; helpu i ddiffinio anghenion grwpiau unigol diddordeb yng Nghymru a dod o hyd i'r cymwysiadau band eang perthnasol i'w helpu.

Dyfyniadau:
Michael Eaton, Cyfarwyddwr Band Eang Cymru: "Heb amheuaeth, mae band eang yn un o'r prif seilweithiau modern y mae angen i unrhyw gymdeithas neu economi ei gael ar waith er mwyn parhau i fod yn llwyddiannus. Bydd aelodau EhanguBandEang yn chwarae rl allweddol yn arwain pob un o ddarpar ddefnyddwyr band eang - o gwsmeriaid, i fusnesau mawr yn ogystal 'r sector gwirfoddol - tuag at fanteision sicr a fydd yn peri i Gymru gyfan ffynnu."

Mae Chris Young, Prif Weithredwr Fforwm Electroneg Cymru yn aelod o'r grwp, ac yn cynrychioli buddiannau meddalwedd, gwasanaethau TG, cwmnau lled-ddargludyddion ac electroneg: "Mae ynysu'r cymwysiadau penodol amrywiol ar gyfer band eang yn fater allweddol i ni, fel y mae deall sut i fesur elw ar fuddsoddiad. Hoffai rhai o'n haelodau ystyried ehangu a datblygu eu busnes y tu hwnt i ardaloedd dinesig Cymru er mwyn sicrhau cymudo haws, costau gweithredu llai ac er mwyn denu sgiliau. Mae angen polisau cyson, cydlynol ac rydym yn croesawu'r cyfle i ddylanwadu ar gamau sy'n cael eu harwain yn l galw drwy EhanguBandEang."

Mae Jeremy Wright, Pennaeth Datblygu Economaidd yng Nghyngor Sir Powys, yn aelod arall o'r grwp: "Hyd yma, mae datblygu economaidd wedi canolbwyntio ar dir, adeiladau a ffyrdd. Mae band eang yn cynnig cynllun newydd i ddarparu seilwaith ar gyfer cwmnau bach, gwerth uchel sy'n cynnig cyflogau uwch a fydd yn cael effaith luosog drwy'r economi gan ddod mentrau newydd i'r ardal a chan gadw ein talent yma. Bydd cynnydd yn y nifer sy'n derbyn gwasanaethau band eang yn golygu cymunedau hunan-gynhaliol ar gyfer busnesau a theuluoedd.
Ond mae'n hanfodol bod y seilwaith ar gyfer Powys yn cael ei adeiladu ar yr un pryd ac ar yr un cyflymder ag ardaloedd eraill. Golyga hynny gymryd rhan yn y broses o sicrhau darpariaeth band eang ledled y gymuned gyfan - drwy gefnogi mentrau er mwyn sicrhau bod y farchnad yn chwarae ei rhan, a chymryd rhan mewn cynlluniau sector cyhoeddus er mwyn trechu methiant yn y farchnad. Mae'r angen i ysgogi'r galw ymhlith unigolion a busnesau am beth y gall band eang ei wneud i bawb yr un mor bwysig."

Vanessa Webb, Cyfarwyddwr Cyngor y Deillion Cymru: "Mae elusennau a sefydliadau gwirfoddol yn chwarae rl gynyddol bwysig yn y gwaith o lunio polisau a darparu gwasanaethau yng Nghymru. Felly, mae'n bwysig ein bod yn cael y newyddion diweddaraf am ddatblygiadau ym maes technoleg newydd ac yn dysgu sut y gallant ein helpu i weithio'n fwy effeithlon ac yn fwy cost effeithiol.

Bydd menter EhanguBandEang yn helpu i sicrhau bod pobl sy'n gweithio yn y sector gwirfoddol yn cael eu hysbysu am y datblygiad technolegol hwn a sut y gall effeithio ar ein gallu i gyflawni ein nodau a'n hamcanion. Mae mynediad i TG yn flaenoriaeth bwysig i bobl nam ar eu golwg ac rydym yn croesawu unrhyw beth sy'n helpu i wella a chyflymu mynediad i e-gyfathrebu."

Ynglyn Band Eang Cymru Lansiwyd Rhaglen Band Eang Cymru sydd werth miliynau o bunnoedd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ym mis Gorffennaf 2002. Nod y rhaglen yw cyflawni seilwaith band eang cystadleuol a chynaliadwy ledled Cymru erbyn mis Mawrth 2007. Mae targedau penodol yn cynnwys cynnydd mewn mynediad i wasanaeth band eang fforddiadwy gan unigolion, cymunedau, busnesau a sefydliadau'r sector cyhoeddus a'r nifer sy'n derbyn y gwasanaeth.

Disgwylir i'r cynnydd mewn argaeledd ac yn y nifer sy'n derbyn band eang greu newid fesul cam a fydd yn helpu i ategu'r trawsnewid llwyddiannus o economi diwydiannol i economi gwybodaeth modern.

I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch ag:
Andy Williams / David Evans
Cohesive Communications
01291 626200
davide@cohesive.uk.com

--------------------------------------------------------------------

BROADBAND GIVEN BROAD APPEAL BY WELSH LEADERS; DRIVING THE PACE OF BROADBAND REVOLUTION IN WALES

'ForwardBroadband' Calls for Greater Uptake of Broadband Services

Wales' foremost opinion formers and influencers, representing the fabric of Welsh life, are joining forces to push broadband uptake to the very top of the Welsh public agenda as part of the Welsh Assembly Government, Broadband Wales Programme.

The group, ForwardBroadband which comprises of over 50 key individuals, launched their mandate at a conference at the Rhondda Heritage Park Hotel, on the 27th May. Individually they represent 'constituencies' covering voluntary, community, business and public sectors.

As the public understanding of broadband develops, it will be accepted as core infrastructure - similar to roads and rail - and a staple of everyone's lives. Broadband provides a range of services from business to entertainment as well as delivering specific uses for individual areas of the community; the young, the visually impaired, and particular industry sectors.

ForwardBroadband has been formed with the understanding that broadband technology is not in itself important - it's about what can be done with it. Its self-declared mandate is to make broadband relevant to everybody; to help define the needs of individual groups of interest in Wales and locate the relevant broadband applications to help them.

Quotes:
Michael Eaton, Director of Broadband Wales Programme: "Broadband is undoubtedly one of the major modern infrastructures that any society or economy need to have in place in order to remain successful. The members of ForwardBroadband will be playing a key role in guiding all prospective users of broadband - from consumers, to big business as well as the voluntary sector - towards the undeniable benefits that will make Wales as a whole prosper."

Chris Young, Chief Executive of the Welsh Electronics Forum is a member of the group, representing the interests of software, IT services, semi-conductor and electronics companies: "Isolating the various specific applications for broadband is a key issue for us, as is understanding how to quantify returns on investment. Some of our members would like to consider growing and developing their businesses outside of the urban areas of Wales in order to realise easier commuting, lower operational costs and to attract skills. There is a need for consistent, coherent policies and we welcome the opportunity to influence demand-led action through ForwardBroadband."

Jeremy Wright, Head of Economic Development at Powys County Council is another member of the group: "Till now, economic development has concentrated on land, buildings and roads. Broadband offers a new paradigm in providing an infrastructure for small, high value companies offering higher wages that will have a multiplier effect throughout the economy bringing new enterprises into the area and retaining our home grown talent. The uptake of broadband services will mean self-sustaining communities for businesses and families.
But it's vital that infrastructure in Powys is built at the same time and speed as in other areas. That means getting involved in the process of securing broadband provision across the whole community - by supporting initiatives to ensure the market plays its part, and participating in public sector schemes to counter market failure. Equally valid is the need to stimulate demand among individuals and businesses for what broadband can do for all."

Vanessa Webb, Director of the Wales Council for the Blind: "Charities and voluntary organisations play an increasingly significant role in shaping policy and delivering services in Wales. It is therefore important that we keep up to date with developments in new technology and learn how they can help us work more efficiently and cost-effectively.

The ForwardBroadband initiative will help ensure that people working in the voluntary sector find out about this technological advance and what it can mean for our ability to achieve our aims and objectives. For visually impaired people, access to IT is a top priority and we welcome anything that helps improve and speed up access to e-communication."

About Broadband Wales
The multi-million pound Broadband Wales Programme was launched by the Welsh Assembly Government in July 2002. The programme aims to achieve a competitive and sustainable broadband infrastructure across Wales by March 2007. Specific targets include increases in the access to, and take up of, affordable broadband by individuals, communities, businesses and public sector organisations.

Increased availability and improved take-up of broadband is expected to generate a step-change that will help to underpin the successful transition from an industrial to a modern, knowledge economy.

For further information contact:
Andy Williams / David Evans
Cohesive Communications
01291 626200
davide@cohesive.uk.com

Source - This was sent out as - Broadband Update 10/06/04, by "info.age" 
     Login
Nickname

Password

Don't have an account yet? You can create one. As a registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.

     Related Links
· Here
· davide@cohesive.uk.c...
· davide@cohesive.uk.c...
· "info.age"
· Lleol -Local
· More about Newyddion
· News by waen


Most read story about Newyddion:
ACCIDENT WAITING TO HAPPEN...can be AVOIDED


     Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Bad
Regular
Good
Very Good
Excellent     Options

Printer Friendly Page  Printer Friendly Page

Send to a Friend  Send to a Friend

llyn.net

llyn.net 2002-9
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Page Generation: 0.058 Seconds