Welcome to OpenMax!

     Dewislen - Menu
· Home
· 10 Uchaf-Top 10
· Adborth-Feedback
· Archif-Archive
· Chwilio-Search
· Cyfrif-Your Account
· Dadlwytho-Downloads
· Dolennau-Web Links
· FAQ
· FForwm-Forums
· Jwrnal-Journal
· Lleol-Local
· Negeseuon-PM's
· Pl-Surveys
· Recommend Us
· Rhowch Newyddion- Submit_News
· Testunau-Topics

     Ar lein-Online
There are currently, 29 guest(s) and 0 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here

     B. Llydan-B. band
Flexible Broadband Services
ADSLguide
The B.S.G.
Broadbandreports
Broadbandwales
Deudraeth.net
Rabbit
Community & regions
Edenfaster
Scottish highlands
Cornwall
Cumbria
Campaigns
Wlan.org.uk
A.B.C.
Wirelesswales
bb4Gwynedd
bb4anglesey
bandllydan.co.uk
Mwy - More
UK List

     Wi Fi
802.11 Planet
wifinetnews
AirShare
Alan Reiter''s Wireless Data Web Log
Bluetooth.weblogs.com
Ecademy Wi-Fi News
Freenetworks
O''Reilly Networks Wireless DevCenter
Practically Networked
SearchNetworking.com
TechDirt
The Register
Wireless Developer Network

     Patches
AIX
BSD/OS
CISCO
DEBIAN LINUX
FREEBSD
IRIX
MAC OS X
MANDRAKE LINUX
MICROSOFT
NOVELL-NETWARE
OPENBSD
REDHAT LINUX
SUN SOLARIS
SUSE LINUX

 SDSL & beyond!, and Broadband for Rhiw - Update

CymunedolCYMUNEDAU I ARWAIN Y GWARIO AR BROADBAND - COMMUNITIES TO DIRECT BROADBAND SPEND This is a bilingual message, the English text can be found Here

Mae trigolion a busnesau Cymru'n frwd yn eu hawydd am gymryd rhan yn y broses genedlaethol o ehangu band eang er mwyn llywio'r buddsoddiad mewn isadeiledd cymunedol ar gyfer y dyfodol.

Daw hyn wrth i Raglen Band Eang Cynulliad Cenedlaethol Cymru, mewn partneriaeth ag Arsyllfa Band Eang Cymru, sefydlu cynllun newydd a fydd yn rhoi llais i drigolion a busnesau yng Nghymru, trwy roi cyfle iddynt gofrestru eu diddordeb mewn cael Band Eang, neu wasanaeth band eang cyflymach, neu gymesur ar - www.bbwo.org.uk. neu- www.abec.org.uk.

Bydd yr wybodaeth ddiduedd hon am y farchnad yn dangos lle mae galw nad yw'n cael ei ddiwallu ar hyn o bryd, yn ogystal pha gymunedau sy'n cael eu heffeithio.

Eglurodd Michael Eaton, cyfarwyddwr, Rhaglen Band Eang Cymru: "Mae mwy o bobl bob dydd yn sylweddoli beth yw manteision band eang ac rydym yn awyddus i sicrhau y bydd eu galw amdano'n cael ei ateb. Dyna pam rydym wedi sefydlu gwefan Broceriaeth Band Eang. Mae'n golygu y gall trigolion lleol a busnesau reoli'r dyfodol trwy alw am uwchraddio'r isadeiledd yn eu hardaloedd."

Mwy...More...

Dywed Mr Eaton fod llawer o danysgrifwyr band eang yn synnu o ddeall nad yw band eang yn ddrud, a bod defnyddwyr yn arbed arian trwy beidio gorfod deialu bob tro maent am fynd ar y rhyngrwyd. Ar ben hynny, mae cost fisol sefydlog band eang yn golygu y gall defnyddwyr fynd ar y rhyngrwyd unrhyw adeg ac felly gallant edrych am yr adloniant diweddaraf ar lein neu fanteisio ar gyrsiau e-ddysgu neu gadw mewn cysylltiad theulu, ffrindiau neu gydweithwyr.

Gall defnyddwyr band eang hyd yn oed ddewis osgoir daith ddiflas at eu gwaith bob dydd trwy weithio gartref, neu delegymudo. Gyda band eang gallant gael mynediad llawn a diogel at systemau mewnrwyd y cwmni a gallant barhau i weithio ar lein a gadael y lein ffn yn rhydd.

Gall busnesau arbed amser trwy gyflawni amlorchwylion, megis ymchwilio ac archebu ar-lein a derbyn galwadau ffn neu anfon ffacs ar yr un pryd. Bydd fideo -gynadledda gyda chyflenwyr, partneriaid neu gwsmeriaid yn dod yn realiti hefyd, gan arbed yr amser a'r arian sydd eu hangen i fynd i gyfarfodydd.

Yn ogystal hynny, mae band eang yn galluogi busnesau, beth bynnag fo'u maint, i gyrraedd cynulleidfa ehangach trwy hyrwyddo eu nwyddau a'u gwasanaethau ar-lein. Mae'n gwella gwasanaeth cwsmer mewn modd dramatig oherwydd mae modd i gwsmeriaid ymateb trwy e-bost unrhyw amser ddydd neu nos. Mae'n bolisi drws agored i fusnesau, gan fod manylion am eu nwyddau a'u gwasanaethau ar gael ar-lein ymhell wedi i'r mwyafrif o fusnesau gau am y dydd.

Dywedodd Andrew Davies, y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth: "Mae Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu'n chwarae rhan bwysig yn y gwaith o geisio lleihau rhwystrau daearyddol ar gyfer unigolion, a chreu cyfleon sylweddol ar gyfer busnes. Bydd y Cynllun Broceriaeth Band Eang yn cefnogi'r gwaith o annog defnydd o fand eang ledled Cymru, ac mae hyn yn greiddiol er mwyn atal gagendor digidol rhag tanseilio ein twf economaidd a'n datblygiad parhaus fel economi arloesol sy'n seiliedig ar wybodaeth."

"Yr hyn sydd ei angen arnom yn awr yw cefnogaeth gan gymunedau. Dyma'ch cyfle i gael effaith uniongyrchol ar ddyfodol eich tref neu eich cymuned, oherwydd bydd yr achos busnes ar gyfer cyfeirio buddsoddiad mewn isadeiledd yn cryfhau wrth i fwy a mwy o bobl gofrestru. Felly ewch amdani!" meddai Mr Eaton.

Os ydych yn:
- methu chael gwasanaeth band eang yn eich lleoliad chi
- anfodlon gyda chyflymder eich cysylltiad deialu
- dyfalbarhau gyda chysylltiad band eang nad yw'n ymateb i'ch anghenion presennol
- rhagweld y bydd eich cysylltiad band eang presennol yn rhy araf ar gyfer eich anghenion yn y dyfodol

mae angen i chi "godi'ch llais" a chofrestru eich manylion heddiw ar y safle: www.bbwo.org.uk. neu- www.abec.org.uk.. Os oes gennych ymholiadau ynglyn 'r broses gofrestru, e-bostiwch - gwybodaeth@arsyllfabandeangcymru.org.uk neu ffoniwch Arsyllfa Band Eang Cymru ar 029 2064 7030.

---------------------------------------------------------------


Welsh residents and businesses are jumping into the driver's seat for the national broadband rollout to steer future infrastructure investment in their communities.

The move comes as the Welsh Assembly's Broadband Wales Programme , in partnership with the Broadband Wales Observatory, kick-starts a new scheme to give residents and businesses the opportunity to "be heard", by registering their desire for broadband, or their need for a faster, or symmetrical, broadband service at - www.bbwo.org.uk. or- www.abec.org.uk.

This impartial market information will highlight where there is unsatisfied demand and pin-point affected communities.

Michael Eaton, director, Broadband Wales Programme explains: "Each day more people are realising broadband's benefits and we want to ensure their demands do not fall on deaf ears. That's why we've established the Broadband Brokerage website. It means local residents and businesses can seize control of their future by raising the flag for future infrastructure upgrades in their area." (that sounds like a good idea!!!!! .ed.)

Mr Eaton says many new broadband subscribers are often surprised to learn that broadband doesn't come with a hefty price tag, and that users in fact save money by not having to dial-up each time they want to connect to the Internet. In addition, broadband's fixed monthly cost provides unlimited access so users can check out the latest online entertainment, take advantage of a host of e-learning courses or keep in touch with friends, family and colleagues.

Broadband users can even choose to avoid the stressful journey to work each day and work from home, or telecommute. With broadband they can have full, secure access to company intranet systems and can continue to work online without tying up the phoneline.

For businesses, they can save time by multi-tasking, such as researching and ordering stock online, whilst receiving phonecalls or sending a fax. Video-conferencing with suppliers, partners or customers will also become a reality, saving businesses valuable time and money lost travelling to and from meetings.

In addition, broadband enables businesses, whatever their size, to reach a wider audience by promoting their goods and services online. It also dramatically improves customer service, by offering 24-hour customer feedback or comments and services via email. For businesses it's an open door policy, as information on their goods and services is available online, long after most businesses have closed their doors.

Andrew Davies, Minister for Economic Development and Transport says: "Information and Communication Technology plays an important role in reducing geographic barriers for individuals and creating considerable opportunities for business. The Broadband Brokerage Scheme will support the take-up of broadband across Wales, which is integral to preventing a digital divide from undermining our economic growth and continued development as an innovative and knowledge based economy."

"What's needed now is community support. This is your chance to have a direct impact on the future of your town or community, as the more people who register, the stronger the business case for directing infrastructure investment. So get proactive!" Mr Eaton said.

If you are:
- Unable to get broadband at your location
- Dissatisfied with the speed of your dial-up connection
- Persisting with a broadband connection that doesn't address your current needs
- Anticipating your current broadband connection will be too slow for your future requirements

You need to "be heard" and register your details today at: www.bbwo.org.uk. or- www.abec.org.uk. For other enquiries email - enquries@bbwo.org.uk or telephone the Broadband Wales Observatory on 029 2064 7030.

Source - Wales gsi.gov.uk 
     Login
Nickname

Password

Don't have an account yet? You can create one. As a registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.

     Related Links
· Here
· www.bbwo.org.uk.<...
· www.abec.org.uk.<...
· Mwy...More...
· www.bbwo.org.uk.<...
· www.abec.org.uk.<...
· www.bbwo.org.uk.<...
· www.abec.org.uk.<...
· www.bbwo.org.uk.<...
· www.abec.org.uk.<...
· Cymunedaun Gyntaf Llyn
· Gwasanaethau Lleol
· Gwynedd Communities first
· More about Cymunedol
· News by waen


Most read story about Cymunedol:
Tai Fforddiadwy - Affordable Housing


     Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Bad
Regular
Good
Very Good
Excellent     Options

Printer Friendly Page  Printer Friendly Page

Send to a Friend  Send to a Friend

llyn.net

llyn.net 2002-9
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Page Generation: 0.064 Seconds