Welcome to OpenMax!

     Dewislen - Menu
· Home
· 10 Uchaf-Top 10
· Adborth-Feedback
· Archif-Archive
· Chwilio-Search
· Cyfrif-Your Account
· Dadlwytho-Downloads
· Dolennau-Web Links
· FAQ
· FForwm-Forums
· Jwrnal-Journal
· Lleol-Local
· Negeseuon-PM's
· Pôl-Surveys
· Recommend Us
· Rhowch Newyddion- Submit_News
· Testunau-Topics

     Ar lein-Online
There are currently, 25 guest(s) and 0 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here

     B. Llydan-B. band
Flexible Broadband Services
ADSLguide
The B.S.G.
Broadbandreports
Broadbandwales
Deudraeth.net
Rabbit
Community & regions
Edenfaster
Scottish highlands
Cornwall
Cumbria
Campaigns
Wlan.org.uk
A.B.C.
Wirelesswales
bb4Gwynedd
bb4anglesey
bandllydan.co.uk
Mwy - More
UK List

     Wi Fi
802.11 Planet
wifinetnews
AirShare
Alan Reiter''s Wireless Data Web Log
Bluetooth.weblogs.com
Ecademy Wi-Fi News
Freenetworks
O''Reilly Networks Wireless DevCenter
Practically Networked
SearchNetworking.com
TechDirt
The Register
Wireless Developer Network

     Patches
AIX
BSD/OS
CISCO
DEBIAN LINUX
FREEBSD
IRIX
MAC OS X
MANDRAKE LINUX
MICROSOFT
NOVELL-NETWARE
OPENBSD
REDHAT LINUX
SUN SOLARIS
SUSE LINUX

 Cynllun Cynhwysiant Digidol - Digital Inclusion Initiative

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Cydnabyddir bod bywydau pobl yn newid yn llwyr wrth i gymdeithas fabwysiadu mwy a mwy o dechnoleg newydd a bod hyn yn agor cyfleoedd ychwanegol i’r grwpiau a’r unigolion hynny sy’n hyddysg ym maes TG. Ar y llaw arall, caiff y rheini na allant ddefnyddio’r dechnoleg newydd eu hallgáu fwyfwy’n gymdeithasol ac yn economaidd a bydd y patrwm hwn yn parhau. Mae cyfleoedd pobl mewn bywyd yn gostwng oherwydd diffyg sgiliau TG a thechnoleg newydd arall, yn yr un modd â diffyg sgiliau llythrennedd a rhifedd. Gyda mwy a mwy o ryngweithio cymdeithasol yn galw am gyfleuster TG, y rheini sydd ag anfantais yn draddodiadol, y rheini sydd leiaf tebyg o ddefnyddio TG, a fydd fwyaf ar eu colled. Oni bai y gall pobl drin y dechnoleg newydd, cânt eu difreinio’n economaidd neu’n gymdeithasol.

Nod y cynllun Cymunedau’n Un ydy cyflawni ‘cynhwysiant digidol’, sef cynhwysiant cymdeithasol drwy ddefnyddio technoleg yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Rhesymwaith y prosiect ydy ‘galluogi cymunedau ac unigolion i ddefnyddio TGCh mewn ffyrdd perthnasol iddyn nhw i wella ansawdd eu bywyd, goresgyn anawsterau a chaniatáu iddynt gyflawni eu potensial cymdeithasol, economaidd a diwylliannol’.Mwy...More...

Sefydlir y prosiect mewn lleoliadau cymunedol a sector gwirfoddol, ac fe’i trefnir fel rhan o ddarpariaeth gymunedol. Nod y prosiect hwn ydy cryfhau cymunedau yn ogystal â gwella sgiliau unigolion a thrwy hynny gyfrannu at adfywio cymunedol. Mae’n cydnabod bod nifer o raglenni a phrosiectau TGCh da eisoes ar waith. Nod y cynllun hwn yw cyd-fynd â’r hyn sydd eisoes ar gael ac adeiladu ar hynny yn hytrach na dyblygu’r ddarpariaeth.

Bydd yn ceisio
• dod â darpariaeth newydd i ardaloedd lle nad oes darpariaeth ar hyn o bryd;
• ymestyn y ddarpariaeth sydd eisoes ar gael er mwyn darparu dros ardal ehangach;
• llunio cysylltiadau rhwng y rheini uchod er mwyn sicrhau nad ydynt ar eu pen eu hunain ac y gallant fanteisio ar gydweithio ac arferion gorau.

Targedir Cymunedau’n Un at 132 ardal ddaearyddol Cymunedau’n Gyntaf ledled Cymru. Sefydlir cymunedau o Ddiddordeb hefyd ar ôl iddo ddechrau ar ei waith.

Bydd tîm o Froceriaid Cymunedol yn gweithio gyda grwpiau cymunedol lleol, gan gynnwys Partneriaethau Cymunedau’n Gyntaf i ddatblygu rhaglen waith hyblyg er mwyn diwallu anghenion pobl leol. Lleolir y Broceriaid mewn mudiadau lleol ond cânt eu contractio’n ganolog. Daw’r gefnogaeth hon gyda chronfa grant gwerth £4 miliwn, a gall mudiadau cymunedol ymgeisio am yr arian hwn ar y cyd â brocer cymunedol, er mwyn cefnogi blaenoriaethau lleol.

Mae Arweiniad ar Cymunedau’n Un yn cael ei ddrafftio ar hyn o bryd ac fe’i cyhoeddir yn ystod yr hydref. Anelir yr Arweiniad at bawb a fydd yn ymwneud â Cymunedau’n Un, gan gynnwys pobl sy’n byw yn y cymunedau sy’n rhan o’r fenter, mudiadau cymunedol a gwirfoddol, Broceriaid Cymunedol, a chynrychiolwyr o fusnesau ac asiantaethau cyhoeddus. Mae’r Arweiniad yn:

• Rhoi gwybodaeth am egwyddorion Cymunedau’n Un;
• Amlinellu strwythur Cymunedau’n Un;
• Rhoi manylion y mathau o weithgareddau y gellir eu gwneud a sut y bydd y fenter o fudd i grwpiau ac unigolion;
• Cynghori ynghylch sut y gellir ymgeisio am arian a sut y caiff y ceisiadau eu hasesu;
• Tynnu sylw at botensial Cymunedau’n Un i ddatblygu’r economi gymdeithasol.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi contractio Canolfan Cydweithredol Cymru i weinyddu’r fenter Cymunedau'n Un

---------------------------------------------------------------------

Communities @One Digital Inclusion Initiative

It is recognised that as society increasingly adopts new technologies, people’s lives are transformed, and groups and individuals who are IT literate can benefit from increased opportunities. Conversely, those who are not competent in using new technologies are, and will be, increasingly socially and economically excluded. People’s life chances are reduced by their lacking skills in IT and other new technologies, just as with a lack of literacy and numeracy skills. With increasing numbers of social interactions requiring a facility in IT, it is those who are traditionally disadvantaged, who are least likely to access IT, that stand to lose out most. Unless people are able to engage with new technologies, they will become increasingly economically or socially disenfranchised.

The Communities @One initiative seeks to achieve ‘digital inclusion’, which is social inclusion through the use of technology, in the most deprived areas of Wales. The rationale of the project is ‘to enable communities and individuals to use ICT in ways relevant to them to enhance their quality of life, overcome difficulties and allow them to fulfil their social, economic and cultural potential.’

Based in voluntary sector and community venues, and organised as a part of community provision, this project aims to both strengthen community organisation as well as improve individuals’ skills, and thereby contribute to community regeneration. It recognises that there are already many good ICT programmes and projects in existence. This initiative aims to complement existing work and build on it, rather than duplicate its provision.

It aims to
• bring:new provision to areas where it does not currently exist;
• extend currently existing provision to provide an outreach capacity;
• make contacts between those above so that they do not stand alone and can benefit from joint working and best practice.

Communities @One is targeted at the 132 Communities First geographic areas across Wales. Communities of Interest will also be established, once it is operational.

A team of Community Brokers will work with local community groups, including Communities First Partnerships, to develop a flexible programme of work to meet the needs of local people. Brokers will be based in local organisations but will be centrally contracted. This support will be complemented by a £4 million grant fund, which community organisations can bid into in conjunction with a community broker, to support local priorities.

Guidance on Communities @One is currently being drafted and will be published in the autumn. The Guidance is aimed at all those who become involved with Communities @One, including people who live in the communities that are part of the initiative, voluntary and community organisations, Community Brokers, and representatives from business and public agencies.

The guidance:
• Provides information on the principles of Communities @One;
• Outlines the structure of Communities @One;
• Provides details on the types of activities that can be undertaken and how the initiative will benefit groups and individuals;
• Advises on how applications for funding can be made and how they will be assessed;
• Highlights the potential within Communities @ One to develop the social economy.

The Wales Co-operative Centre has been contracted by the Welsh Assembly Government to administer the delivery of the Communities@One initiative.

Source - gwynedd.info 
     Login
Nickname

Password

Don't have an account yet? You can create one. As a registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.

     Related Links
· Here
· Mwy...More...
· gwynedd.info
· Cymunedaun Gyntaf Llyn
· Gwasanaethau Lleol
· Gwynedd Communities first
· More about Cymunedol
· News by waen


Most read story about Cymunedol:
Tai Fforddiadwy - Affordable Housing


     Article Rating
Average Score: 4.5
Votes: 4


Please take a second and vote for this article:

Bad
Regular
Good
Very Good
Excellent     Options

Printer Friendly Page  Printer Friendly Page

Send to a Friend  Send to a Friend

llyn.net

© llyn.net 2002-9
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Page Generation: 0.274 Seconds