Welcome to OpenMax!

     Dewislen - Menu
· Home
· 10 Uchaf-Top 10
· Adborth-Feedback
· Archif-Archive
· Chwilio-Search
· Cyfrif-Your Account
· Dadlwytho-Downloads
· Dolennau-Web Links
· FAQ
· FForwm-Forums
· Jwrnal-Journal
· Lleol-Local
· Negeseuon-PM's
· Pôl-Surveys
· Recommend Us
· Rhowch Newyddion- Submit_News
· Testunau-Topics

     Ar lein-Online
There are currently, 21 guest(s) and 0 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here

     B. Llydan-B. band
Flexible Broadband Services
ADSLguide
The B.S.G.
Broadbandreports
Broadbandwales
Deudraeth.net
Rabbit
Community & regions
Edenfaster
Scottish highlands
Cornwall
Cumbria
Campaigns
Wlan.org.uk
A.B.C.
Wirelesswales
bb4Gwynedd
bb4anglesey
bandllydan.co.uk
Mwy - More
UK List

     Wi Fi
802.11 Planet
wifinetnews
AirShare
Alan Reiter''s Wireless Data Web Log
Bluetooth.weblogs.com
Ecademy Wi-Fi News
Freenetworks
O''Reilly Networks Wireless DevCenter
Practically Networked
SearchNetworking.com
TechDirt
The Register
Wireless Developer Network

     Patches
AIX
BSD/OS
CISCO
DEBIAN LINUX
FREEBSD
IRIX
MAC OS X
MANDRAKE LINUX
MICROSOFT
NOVELL-NETWARE
OPENBSD
REDHAT LINUX
SUN SOLARIS
SUSE LINUX

Llyn.net: Cymunedol

Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]

 Lleol-Local: Ffotograffiaeth digidol - Digital photography sessions

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found
Here

Ymunwch â’n Sesiynnau Ffotograffiaeth digidol.
Pam? Dysgwch ddefnyddio camera digidol. Llwytho lluniau i’r cyfrifiadur. Defnyddio photoshop ayyb.. Cwmni difyr.

I bwy? Croesawn bobol o bob oedran a gallu.

Pa bryd? 1 o’r gloch ar ddydd Mercher bob wythnos. O Ionawr 9 hyd fis Mawrth.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Seimon ar 01758 770468

Ym Mhle?
Hen Ysgol, Bryncroes.

Posted by waen on Sunday, January 18 @ 16:03:09 GMT (6274 reads)
(Read More... | 981 bytes more | Lleol-Local | Score: 0)

 Partneriaeth Tirlun Llŷn - Llŷn Landscape Partnership

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found
Here

Holiadur ar-lein - Online Survey
Holiadur ar-lein - Online Survey


Partneriaeth Tirlun Llŷn - Ein Tirlun Ein Treftadaeth
Cyfres o gyfleoedd i chi gyfrannu at drafodaeth ar yr hyn sy’n bwysig i chi am ein tirlun a’r dreftadaeth. Dewch i helpu i lunio cais am arian gan Gronfa Loteri’r Dreftadaeth.
Beth yw trysorau pwysicaf Pen Llŷn?
Sut orau i ddathlu’r etifeddiaeth honno?
Sut mae sicrhau fod mwy o bobl (a’r cenedlaethau i ddod) yn deall a gwerthfawrogi tirlun treftadol y Penrhyn?
Pa grefftau traddodiadaol dylid eu meithrin a’u datblygu?

Prynhawn (4-6) Nos (7-9)
16/10/08 Oriel Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog.
20/10/08 Y Ganolfan, Nefyn.
21/10/08 Y Neuadd, Sarn.
22/10/08 Canolfan Hamdden Dwyfor, Pwllheli.

Mae cyfle hefyd i chi fynegi barn fel arall neu gael rhagor o fanlylion am y prosiect. Cysylltwch â - Arwel Jones /ptll@hotmail.co.uk / 01758 613999


Posted by waen on Tuesday, October 14 @ 20:01:15 BST (21851 reads)
(Read More... | 2785 bytes more | Score: 0)

 Cylchlythyr 7 - Newsletter 7

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found
Here

Posted by waen on Monday, July 16 @ 23:47:00 BST (2268 reads)
(Read More... | 772 bytes more | Score: 0)

 Pryderon am ysgolion cynradd - Fears for local primary schools

CymunedolThis is a bilingual message, some English text can be found Here

Roedd dros ddau gant o bobl mewn cyfarfod cyhoeddus ym Mhen Llyn (17-1-07) i drafod eu pryderon am ddyfodol ysgolion cynradd Gwynedd.


Er bod ymgyngoriad yn cael ei gynnal ar batrwm addysg gynradd drwy'r sir, mae rhai'n honni bod y penderfyniadau wedi eu gwneud eisoes.


Gwefan Fforwm Llywodraethwyr Llyn

Fforwm Ar-lein Agored

Posted by waen on Sunday, January 28 @ 13:41:42 GMT (3588 reads)
(Read More... | 3547 bytes more | Score: 5)

 Scotland leads on community-led regeneration!

CymunedolAn alliance campaigning for community-led regeneration has been formed in Scotland amid claims statutory agencies are failing the nation’s poorest. Development Trusts Association Scotland (DTAS), social enterprise network Senscot and other organisations have created a coalition called Local People Leading. The alliance said long-term improvements in deprived areas would only be achieved if land and assets were handed over to residents.

It claimed the community sector had been demoted in Scotland by top-down initiatives while the opposite had happened in England, demonstrated by the launch of a £30m fund allowing residents to take over assets from local authorities.

Angus Hardie, director of DTAS, said: ‘The Scottish Executive’s regeneration policy statement, People and place, is full of empty rhetoric about engaging local communities that isn’t followed up with action. ‘Residents must be given a real stake in their areas by taking control of land and assets so they can generate their own income and become independent of the state.’

Posted by waen on Thursday, January 25 @ 00:00:00 GMT (2373 reads)
(Read More... | 2253 bytes more | Score: 5)

 Balanced development to help tackle inequalities

CymunedolPlans for an alternative economy driven by social justice, wellbeing and environmental sustainability have been drawn up by a left-leaning pressure group.
The Compass Group says the market economy has delivered massive inequalities in wealth and is neither inevitable nor desirable.‘Despite increased material affluence, we are living in a social recession. Markets are increasingly the master of mankind, rather than the other way around. In the good society the economy is a means to social justice, quality of life and environmental sustainability, rather than an end in itself.’ An alternative economy, it argues, would put people first. This could mean halting ‘dysfunctional’ growth in London and southeast England in favour of balanced development to help tackle inequalities in wealth by ‘relocating enterprise, government, and national scientific, technological and cultural investment towards the poorer regions’. There would be no special tax breaks for social enterprises. Instead, all companies would be made more accountable for their actions, facing higher taxes and tough legal penalties for environmentally damaging behaviour.

The knowledge economy would also be re-engineered to facilitate a ‘knowledge society’ in which resources and opportunities were spread widely rather than being held or owned by a privileged few.

And a standing commission on the quality of life – modelled on the Low Pay Commission – would bring together employers, unions, government and others to recommend voluntary and regulatory action to improve life for all.

Posted by waen on Wednesday, January 24 @ 23:40:32 GMT (2689 reads)
(Read More... | 2429 bytes more | Score: 0)

 Gweledigaeth ar gyfer tai yng Nghymru - A Vision for Housing in Wales

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Yn ôl Fforwm Tai Cymru mewn adroddiad newydd-
Mae materion yn ymwneud â thai yn creu rhaniad yng Nghymru. Mae’r chwyddiant ym mhrisiau tai a diffyg tai rhent fforddiadwy yn golygu bod miloedd o bobl heb gartref eu hunain. Mae amodau gwael yn dal i ddifetha miloedd o aelwydydd yng Nghymru. Bydd hyn yn cael effaith anhygoel ar gydlyniad cymdeithasol, gan olygu y bydd pobl yn cael llai o gyfleoedd mewn bywyd, a bod mwy o siawns i’w hiechyd fod yn wael.Ond cred Fforwm Tai Cymru y bydd rhoi materion yn ymwneud â thai yn ôl ar frig yr agenda wleidyddol unwaith eto, a gwneud yn siwr y bydd yn cael y buddsoddiad sy’n angenrheidiol iddo, yn cyfrannu’n ddirfawr tuag at lwyddiant Cymru a’i phobl:

· Bydd yn gwella iechyd
· Bydd yn gyrru datblygiad cymunedol
· Gall ysgogi datblygu economaidd lleol
· Gall leihau troseddu
· Gall wella’r siawnsiau a’r cyfleoedd y gellir eu cael mewn bywyd


Beth yw'r broblem? · Yn syml, all nifer o bobl ddim dod o hyd i gartref fforddiadwy.
Cymru yw’r ardal leiaf fforddiadwy, heblaw am Llundain a De Lloegr ehangach. Wrth edrych ledled Cymru ar aelwydydd y genhedlaeth iau sydd â gweithwyr ynddynt (20 i 39 mlwydd oed), dengys adroddiadau mai 4.22 i 1 yw cymhareb y pris ty cyfartalog (£123,362) yn erbyn incwm (£29.241).

Mwy...More...

Posted by waen on Wednesday, October 11 @ 22:32:45 BST (2741 reads)
(Read More... | 3775 bytes more | Score: 5)

 Trafnidiaeth - Public transport in Gwynedd

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Y mae Partneriaeth Pobl Ifanc Gwynedd yn ceisio perswadio’r Cyngor i newid y gwasanaeth bysus a threnau er lles phobl ifanc ac eraill. At y pwrpas yma mae yna ffurflen newydd ar-lein holiadurPwrpas yr holiadur yma ydy darganfod beth yw'r farn am fysus a threnau yng Ngwynedd. Bydd yr holl wybodaeth o’r holiadur yn cael ei ddefnyddio gan Bartneriaeth Pobl Ifanc Gwynedd i berswadio’r Cyngor i newid y gwasanaeth bysus a threnau er lles pobl ifanc. Mae yna gyfle i ennill gwobr drwy lenwi’r holiadur yma (yr ateb mwyaf gwreiddiol i gwestiwn 8 fydd yn ennill £50).

Mwy...More...

Posted by waen on Thursday, September 28 @ 23:32:50 BST (2586 reads)
(Read More... | 1851 bytes more | Score: 3)

 Rhwyfo i Iwerddon - Rowing to Wicklow

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Nod y pum aelod o Glwb Rhwyfo Pwllheli ddydd Gwener oedd croesi o Borth Oer i Benrhyn Wicklow - taith o ryw 50 milltir - mewn 12 - 15 awr. Ond llwyddodd i tîm i groesi mewn 11 awr a hanner gan sefydlu amser ar gyfer y croesiad fel bod timau eraill yn gallu ei herio yn y dyfodol.

Cyn y ras dywedodd Eifion Owen, darlithydd yng Ngholeg Meirion-Dwyfor sydd eisoes wedi hwylio a hwylfyrddio dros y Môr Celtaidd, fod yr her "yn cael ei hadnabod fel y Sialens 6°G gan y byddwn yn atal y cloc unwaith ein bod yn croesi y linell meridian 6° Gorllewin sy'n rhedeg i lawr drwy Benrhyn Wicklow".
Mwy...More...

Posted by waen on Saturday, May 20 @ 13:04:41 BST (2546 reads)
(Read More... | 2760 bytes more | Score: 0)

 Land for People Ltd get cash boost.

CymunedolA non-profit company that aims to increase affordable housing with greater community control has been awarded grants totalling £40,000 by Minister for Social Justice and Regeneration, Edwina Hart. Land for People Ltd will pilot three Community Land Trust (CLT) demonstration projects in Powys. CLTs have been successful in America and England and offer access to housing for people who find it difficult to compete in the local housing market. CLTs use land gifts or public grants to secure land and build new houses or renovate old ones for sale or rent. The Trust retains the freehold on the land so that on resale, the value of the property is reduced by the land value. (I'd personaly like to wish Jonathan Brown and the rest of the team good luck in the new Powys pilots...ed)

Posted by waen on Sunday, February 26 @ 17:20:22 GMT (2718 reads)
(Read More... | Score: 0)

 Engaging local communities, listening and responding to citizens

CymunedolRural communities are often small and dispersed and can be difficult to reach for a local authority with scarce resources. The recent Welsh index of multiple deprivation showed the wards at the western tip of Llyn are the worst with regard to access to services in Gwynedd. They were the highest ranking in any of the 7 deprivation categories. However, facilitation has been successful where there has been a commitment to building long-term engagement with these communities.

A continuing dialogue enables local people to see the decision-making and investment as legitimate. Consulting communities regularly builds confidence and thus, the process strengthens effective governance. People do, however, suffer from 'consultation fatigue' with shallower cross sections responding, thus distorting results.

Engaging communities can be time consuming and resource hungry for councils. And consultation will be quickly seen through if it is in any way token. Nevertheless effective engagement can be done on a relatively modest scale by supporting communities to take the lead. Local initiatives lend their own 'stamp' and when implemented effectively enhance results with richer and more detailed information.

Listening to customers can be measured by the tangible difference made to the actions that are planned and implemented. The engagement process should take the opportunity to add value to proposals, and develop greater ownership and responsibility. Statutory responsibilities tailored and enhanced for local needs. Mwy...More...

Posted by waen on Sunday, December 18 @ 23:44:44 GMT (3231 reads)
(Read More... | 4141 bytes more | Score: 5)

 Tai Fforddiadwy - Affordable Housing

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Mae'r partneriaeth Cymunedau'n gyntaf Llyn wedi dechrau gweithio ar gynllun Tai Fforddiadwy ar y cyd gyda'r Cynghorau Cymuned, Cyngor Gwynedd a Chymdeithas Tai Eryri.
Mae holiadur byr wedi'i gynnwys yn y cylchlythyr i alluogi pobl ddangos diddordeb yn y cynllun. Mae amlen Rhadbost wedi ei chynnwys i chi ddychwelyd yr holiadur. Mae hyn yn gam pwysig ymlaen ac ni fydd yn llwyddiannus heb eich cefnogaeth chi.


Safle we - Website
Mwy...More...

Note: Ffoniwch - 01758 730309 - Phone Tachwedd 25 - Cyfarfod Cyhoeddus yng Nghanolfan Morfa Nefyn - Tai Fforddiadwy yn Llyn.

Posted by waen on Saturday, November 12 @ 00:00:00 GMT (30235 reads)
(Read More... | 1376 bytes more | Score: 0)

 E-government in England = county councillors' own websites / blogs!

CymunedolThe Office of the Deputy Prime Minister (ODPM), stated that, by the end of December 2005, every English authority must “provide every councillor with the option to have an easy-to-manage set of public web pages that is either maintained for them or that they can maintain themselves”.

The councillor.info project is one initiative helping local authorities meet this requirement. To date it has provided over a 1,000 councilors in 21 authorities in England with the facility to develop their own website.

The initiative was launched during local democracy week in 2003 by web solutions provider Poptel Technology with the support of the Local Government Association (LGA) and ten pilot authorities.

The project provides councillors in participating authorities with access to a simple content management system, which allows them to publish a website providing basic information about their work as a councillor.

While the councillor’s website has a distinct identity from that of their local authority, links between the two are encouraged. The content management system also gives publication rights to officers of the participating council, allowing them to publish links to news and information about the services of the authority on the councillor’s site.

Mwy...More...

Posted by waen on Thursday, December 15 @ 00:53:52 GMT (3272 reads)
(Read More... | 7187 bytes more | Score: 5)

 Empowerment - how can communities take control?

CymunedolThat is the title of a one day seminar to be held at at NEWI, Wrexham, on Thursday 17 November 2005.
The strap line that is being used is -
“Communities themselves are deciding what is needed and are being helped to realise their ambitions" - Edwina Hart, Minister for Social Justice & Regeneration.

Details of this seminar came to me by e-mail today. Call me a dyed in the wool synic, but how exactly does this fit in with a letter I was given last night from Edwina Hart, who refuses to fund a proposal that was made after exhaustive community consultation, based on questionairs, public meetings and as the result of nearly 3 years work by the local communities first partnership.

She writes - "nid oeddwn yn fodlon cefnogi'r cais gan fy mod i'n teimlo bod y gweithgareddau yn perthyn yn agos i'r gwasanaethau prif ffrwd a ddarperir gan awdurdodau lleol. O'r herwydd, teimlaf y dylai'r darparwr prif ffrwd, sef Cyngor Sir Gwynedd yn yr achos hwn, fod wedi darparu'r arian ar gyfer y gweithgareddau y cyflwynir cais ar eu cyfer. Mae'r ffaith bod y Cyngor Sir wedi cefnogi astudiaethau Tai Fforddiadwy mewn ardaloedd nad ydynt yn rhai Cymunedau yn Gyntaf ym Mhen Llyn a'r ffaith nad yw'r cymunedau sy'n rhan o'r rhaglen wedi'u cynnwys yn ategu fy marn. Mae hyn yn awgrymu camdybiaeth sef y bydd y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn cefnogi ceisiadau yn y dyfodol am gymorth ariannol oddi wrth ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. Nid diben cyllideb Cymunedau yn Gyntaf yw ategu ffynonellau cyllid prif ffrwd na chyfrannu cyllid ar eu cyfer.
Mae'r bartneriaeth wedi pwysleisio pwysigrwydd y broblem o ran tai yn y cais. Cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw ystyried safbwyntiau y bartneriaeth a blaenoriaethu ei raglen fel y bo'n briodol. "

I'm not sure exactly what was lost in the translation there Edwina, but that seems like pass the buck to the local govt. to me! Perhaps the voluntary members of the local communities first Partnership could stump up the "Cost: £245 + VAT for public sector organisations; £125 + VAT for registered charities, community groups and students." - that the seminar will cost?.

They would probably all be able to grasp the meaning of - " Communities themselves are deciding what is needed and are being helped to realise their ambitions"

Mwy...More...

Posted by waen on Friday, November 04 @ 00:39:17 GMT (3506 reads)
(Read More... | 4060 bytes more | Score: 4.8)

 Enabling the community to influence the design of its own town centre?

CymunedolImagine Gwynedd County council allowing the community a chance at influencing the development of it's own town centres. They could express their needs on developing the marina in Pwllheli, The Queens in Aberdaron, The dock area in Caernarfon or the Milenium park in Penrhyndeudraeth.

Is this too much like sci-fi?....., not if planners think outside of the box and follow the low-cost route shown by Ellesmere Port and Neston Borough council. The cost? ...£1,300 in staff time, using a software demo that would only cost £800. The benefits?.... engaging with it's citizens and enabling the community to influence the design of its own town centre.

Ellesmere Port and Neston Borough Council decided to make improvements to four key areas of public space in Ellesmere Port town centre and was keen to ensure that all stakeholders were engaged in the refurbishment process. To set the ball rolling the Town Centre Partnership, councillors and the council’s town centre staff, such as parking wardens, were given disposable cameras to take snaps of the things they liked and disliked about the town centre. The architects' department had the job of turning these ideas into design proposals. They decided to try computer graphics software they had seen advertised that could be used to prepare visual aids and which they believed would help people to visualise and better understand the proposals.

Mwy...More...

Posted by waen on Wednesday, November 02 @ 23:12:32 GMT (2908 reads)
(Read More... | 6061 bytes more | Score: 5)

 Cynllun Cynhwysiant Digidol - Digital Inclusion Initiative

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Cydnabyddir bod bywydau pobl yn newid yn llwyr wrth i gymdeithas fabwysiadu mwy a mwy o dechnoleg newydd a bod hyn yn agor cyfleoedd ychwanegol i’r grwpiau a’r unigolion hynny sy’n hyddysg ym maes TG. Ar y llaw arall, caiff y rheini na allant ddefnyddio’r dechnoleg newydd eu hallgáu fwyfwy’n gymdeithasol ac yn economaidd a bydd y patrwm hwn yn parhau. Mae cyfleoedd pobl mewn bywyd yn gostwng oherwydd diffyg sgiliau TG a thechnoleg newydd arall, yn yr un modd â diffyg sgiliau llythrennedd a rhifedd. Gyda mwy a mwy o ryngweithio cymdeithasol yn galw am gyfleuster TG, y rheini sydd ag anfantais yn draddodiadol, y rheini sydd leiaf tebyg o ddefnyddio TG, a fydd fwyaf ar eu colled. Oni bai y gall pobl drin y dechnoleg newydd, cânt eu difreinio’n economaidd neu’n gymdeithasol.

Nod y cynllun Cymunedau’n Un ydy cyflawni ‘cynhwysiant digidol’, sef cynhwysiant cymdeithasol drwy ddefnyddio technoleg yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Rhesymwaith y prosiect ydy ‘galluogi cymunedau ac unigolion i ddefnyddio TGCh mewn ffyrdd perthnasol iddyn nhw i wella ansawdd eu bywyd, goresgyn anawsterau a chaniatáu iddynt gyflawni eu potensial cymdeithasol, economaidd a diwylliannol’.Mwy...More...

Posted by waen on Tuesday, October 25 @ 22:41:31 BST (2678 reads)
(Read More... | 7852 bytes more | Score: 4.5)

 e-Government: reaching socially excluded groups?

CymunedolA new report considers access to services as a key element of e-government. To be effective and efficient, e-government needs to reach people who need local authority services most. These are often the most disadvantaged people in communities - unemployed, people with disabilities, people with language and literacy difficulties, elderly, lone parents etc.

These groups (and others) are recognised as being at risk of a digital divide - not being able to access electronic services, and not having digital literacy skills or motivation. Accessibility is being addressed to a certain extent through web accessibility standards, or legislation such as Disability Discrimination Act (DDA). However, there are serious gaps in understanding the diverse needs of citizens and how to make e-government inclusive. Digital inclusion is core to this.

Citizens Online and IERC Ltd. have produce the report on local authorities digital inclusion activities in England. It gives an overview of councils' digital inclusion (social inclusion/ ICT) activities and identifies good practice in councils' access to service initiatives. This research aims to assist councils in developing equitable access/service strategies and provides guidance on how mainstreaming digital inclusion activities.Mwy...More...

Posted by waen on Tuesday, October 25 @ 20:52:21 BST (4896 reads)
(Read More... | 2243 bytes more | Score: 4)

 Community cohesion: A new framework for race and diversity

CymunedolRegeneration practitioners must work harder to bring communities together rather than simply trying to avoid conflict, the UK’s leading expert on community cohesion has warned.

Ted Cantle, an associate director of the Improvement and Development Agency (IDeA), the chair of the government’s community cohesion review team said - ‘Our model of multiculturalism has been one of respecting difference which has translated into one of keeping your distance. We haven’t managed to promote commonality between groups.’

In his report for the Home Office on the 2001 riots he found communities in Burnley, Bradford and Oldham led what he called ’parallel lives’ with very little interaction.

People should be strongly encouraged to learn English so that they can participate more fully in democracy, said Mr Cantle, although he shied way from making this compulsory.

And he argued for greater distance between community politics and community leaders. ‘We have tended to focus on building community leaders to represent different groups and that has militated against people being involved themselves in the political sphere. We have created community leaders who are probably unrepresentative,’ he said.

Mwy...More...

Posted by waen on Wednesday, October 12 @ 22:57:49 BST (1720 reads)
(Read More... | 3171 bytes more | Score: 0)

 Pwllheli needs to integrate with the surrounding areas.

CymunedolTowns must find ways to spread the benefits of business improvement districts beyond their centres if they are to become a key tool for regeneration, campaigners have warned. With bi-weekly calls for new ideas for Pwllheli being made by many people and organisations, It seems as though a less focused individual approach should be shelved in order that a wider economic view may benefit all in the future.

Kate Braithwaite, director of the Carnegie Commission for Rural Community Development, said Bids were an example of how market towns should approach regeneration.

Speaking at Action for Market Towns’ annual convention on Friday, she urged delegates to break free from the shackles of government programmes. ‘Communities that build their own momentum attract the interest of potential funders, but if you are beholden to agencies to determine your future, you will experience only changing goalposts, retrospective funding and deep frustration.’

Mwy...More...

Posted by waen on Saturday, October 08 @ 22:00:57 BST (2122 reads)
(Read More... | 3863 bytes more | Score: 4)

 Deprivation-not being targeted well enough,‘slush fund’ for statutory agencies!

CymunedolThese are some of the findings that are highlighted by a recent survey into the governments policies that show that the neighbourhood renewal fund (NRF) still faces major hurdles in reducing the gap between the most deprived neighbourhoods and the rest.

The £2.9bn neighbourhood renewal fund has not significantly shifted the spending patterns of local authorities, research by New Start and the Centre for Local Economic Strategies has found. The research, revealed in this week’s new start magazine, shows the neighbourhood renewal fund (NRF) still faces major hurdles in reducing the gap between the most deprived neighbourhoods in England and the rest.

Whilst Wales follows it's own furrow in the guise of Communities first, this data is disturbing especially when you consider that the Neighbourhood renewal scheme in England is about two years more mature than that in Wales, and has consumed considerably more in public funding.

Is this a warning for us in Wales, or a foretaste of the fallout we may encounter in a few years time?

Mwy...More...

Posted by waen on Friday, September 16 @ 22:43:30 BST (1428 reads)
(Read More... | 20286 bytes more | Score: 4)

 Campaign to put pubs at the hub of their communities

CymunedolA new organisation has been launched to help more pubs become the hubs of their communities and save them from closure.
The Community Pubs Foundation was set up by Camra - the Campaign for Real Ale - after research showed that 26 pubs were being closed every month.
The campaigners believe pubs, like local shops and post offices, play a central role in community life and should be protected.
Research by Camra found 69% of people agreed that pubs were vital to the community. The research also found that eight out of ten pubs closed are demolished or turned into housing.

The Community Pubs Foundation will offer advice, guidance and small grants and seek to support those fighting to save pubs of community, architectural or historic importance. It will also seek to improve the viability of pubs by getting pubs and communities to work together to provide key community services and create new opportunities for employment.
Where pubs are threatened with being sold, the foundation will try to ensure they are saved through community ownership. Mwy...More...

Posted by waen on Wednesday, August 17 @ 22:46:44 BST (1870 reads)
(Read More... | 2591 bytes more | Score: 0)

 Piod môr - Oyster catchers

CymunedolWatch where you walk along the coast - we don't want to scramble the wildlife!
wyaupioden
This was taken on Friday near Penllech.

Posted by waen on Sunday, May 15 @ 23:07:38 BST (1763 reads)
(Read More... | Score: 0)

 Government regeneration policies are seriously flawed

CymunedolGovernment regeneration policies are seriously flawed and need far more time and resources to succeed, an exclusive New Start survey has revealed.

The survey provides an end of term report on the Labour government’s performance across a range of policies. Overall, Tony Blair’s administration wins a score of just 50% for its achievements.

Not one of the specific policies mentioned in the survey scores more than 47%.

Respondents to the questionnaire, sent to recipients of New Start’s hotnews email bulletin, frequently support Labour policies in principle but are scathing about their implementation.

Regional development agency staff, for example, are described as ‘bureaucrats of the very worst kind’; neighbourhood renewal funding ‘has created a third tier of “forgotten” neighbourhoods’; local strategic partnerships are ‘just a box ticking device [that] has no impact whatsoever on the ground’.

The survey shows a growing concern that the scale of the problems facing deprived communities has been vastly underestimated.

It highlights a gulf between government rhetoric and the realities of life in disadvantaged areas. Commenting on chancellor Gordon Brown’s drive to encourage enterprise, one respondent says: ‘Successful enterprise requires individuals and communities who are optimistic, motivated, confident and skilled. This is a fair distance to travel for a community which has had the stuffing knocked out of it socially and economically, and which did not originally possess an enterprising culture.’

Mwy...More...

Posted by waen on Wednesday, April 27 @ 22:47:23 BST (1532 reads)
(Read More... | 2810 bytes more | Score: 0)

 SDSL & beyond!, and Broadband for Rhiw - Update

CymunedolCYMUNEDAU I ARWAIN Y GWARIO AR BROADBAND - COMMUNITIES TO DIRECT BROADBAND SPEND This is a bilingual message, the English text can be found Here

Mae trigolion a busnesau Cymru'n frwd yn eu hawydd am gymryd rhan yn y broses genedlaethol o ehangu band eang er mwyn llywio'r buddsoddiad mewn isadeiledd cymunedol ar gyfer y dyfodol.

Daw hyn wrth i Raglen Band Eang Cynulliad Cenedlaethol Cymru, mewn partneriaeth ag Arsyllfa Band Eang Cymru, sefydlu cynllun newydd a fydd yn rhoi llais‚ i drigolion a busnesau yng Nghymru, trwy roi cyfle iddynt gofrestru eu diddordeb mewn cael Band Eang, neu wasanaeth band eang cyflymach, neu gymesur ar - www.bbwo.org.uk. neu- www.abec.org.uk.

Bydd yr wybodaeth ddiduedd hon am y farchnad yn dangos lle mae galw nad yw'n cael ei ddiwallu ar hyn o bryd, yn ogystal â pha gymunedau sy'n cael eu heffeithio.

Eglurodd Michael Eaton, cyfarwyddwr, Rhaglen Band Eang Cymru: "Mae mwy o bobl bob dydd yn sylweddoli beth yw manteision band eang ac rydym yn awyddus i sicrhau y bydd eu galw amdano'n cael ei ateb. Dyna pam rydym wedi sefydlu gwefan Broceriaeth Band Eang. Mae'n golygu y gall trigolion lleol a busnesau reoli'r dyfodol trwy alw am uwchraddio'r isadeiledd yn eu hardaloedd."

Mwy...More...

Posted by waen on Wednesday, March 30 @ 11:03:35 BST (1739 reads)
(Read More... | 9100 bytes more | Score: 0)

 Gwefannau i gymunedau lleol-Community websites

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found Here


Mae cynllun sy'n bwriadu rhoi gwefan i bob cymuned wledig yn Sir Gaerfyrddin yn cael ei lansio yr wythnos hon. Bydd pob safle yn darparu gwybodaeth leol, hanes, manylion am elusennau, clybiau digwyddiadau ac oriel luniau.

Mae hyn yn agos iawn at be mae Penllyn.com wedi bod yn darparu i'r ardal hon ers 1999!

Mae'r system wybodaeth gymunedol wedi ei sefydlu gan gymdeithas twristiaeth y sir ac fe fydd hefyd yn gweithredu fel bas data i ymwelwyr. Y gobaith yw y bydd dros 70 o blwyfi yn manteisio ar y cyfle i hyrwyddo eu hunain. Fe all pob cymuned reoli'r cynnwys a bydd y cyfrifiaduron, allweddellau, peiriannau sganio a chamerâu digidol yn cael eu cynnig i'r rhai heb offer.

Mae'r cynllun yn cael ei ariannu drwy grant o dros £120,000 gan Gyngor Sir Caerfyrddin ac Awdurdod Datblygu Cymru. Mae'r cynllun yn cael ei lansio gan Edwina Hart AC a'r cyflwynydd Ray Gravell yn y Ganolfan Datblygu Busnes Gwledig yn Nantyci ger Caerfyrddin nos Iau.

Mwy...More...

Note: The Carmarthenshire project is part funded by Objective 1 funds from; WEFO, the Rural Services and Thematics Partnership and the WDA.

Posted by waen on Tuesday, November 09 @ 15:04:39 GMT (1611 reads)
(Read More... | 6116 bytes more | Score: 5)

 Agor Canolfan Bryncroes

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found Here


Cafwyd prynhawn difyr iawn ym Mryncroes ddydd Sadwrn. Death nifer helaeth yno I agor y Ganolfan ar ei newydd wedd. Cafwyd anerchiadau gan Rhys Evans a Enid Parri Evans. Dadorchuddiwyd y plac yn y cyntedd gan Kit Parry a cyflwynwyd blodau iddi gan Lois Parri ei wyres. Cafodd pawb baned a chacen a sgwrs ddifyr am weddill y prynhawn.

Er mwyn cadw yn y cof hanes y frwydr I gadw’r ysgol yn agored yn 1970, y mae arddangosfa o hen luniau a thoriadau papur newydd ar y waliau. Mae dyfodol y ganolfan yn edrych yn llewyrchus iawn, gyda swyddfa Cymunedau’n Gyntaf yno; hefyd ysgol Feithrin wedi ail-ddechrau a nifer o ddigwyddiadau eraill.Am fanylion llogi, cysyllter a'r ysgrifennydd, Mrs Glenys Peters - 770252
Mwy...More...

Posted by waen on Tuesday, November 02 @ 15:27:25 GMT (5478 reads)
(Read More... | 2131 bytes more | Score: 0)

 ‘In-crowd’ gets funding as publicity fails to bite

Cymunedol


An ‘in-crowd’ of voluntary and community groups in the most deprived parts of England has snapped up around three-quarters of a £182m neighbourhood renewal fund.

The single community programme, running from 2001 to 2006, provides grants of up to £5,000 to enable community and voluntary groups to participate in neighbourhood renewal and influence decisions on public services. It was designed to reach small groups as well as their larger counterparts, and those who have no voice or influence.

But an analysis by the National Audit Office (NAO), published this week, found that 69% of recipients heard about the fund through word of mouth and existing contacts. A further 7% relied on their contacts and publicity material. Just 16% heard about the grants through publicity alone, and 8% found out in ‘other’ unspecified ways.

The Welsh 'version' of the SCP is Communities First, with the small grants administered by the Communities First Support Network. The CFSN is a consortium of eight national voluntary sector organisations that work across Wales providing support to those involved in the Communities First programme. Communities First Support Network

PDF Document Full Report (1774 KB)

PDF Document Executive Summary (239 KB)

The following document is a PDF file Neighbourhood Renewal: Case examples in getting communities involved (552 KB)

Mwy...More...

Posted by waen on Thursday, October 28 @ 01:24:53 BST (1719 reads)
(Read More... | 3831 bytes more | Score: 0)

 Enterprise target at risk as crisis hits women’s advice

Cymunedol
U.K. Government hopes that women will run one in five businesses by 2006 are in serious doubt after a new report revealed support services are embroiled in a financial crisis.

Whilst Small business in Gwynedd are left reeling in the wake of the Antur Dwyryd Llyn fiasco, a new report just out shows a U.K. wide problem as key sources of revenue, such as European structural funds, tail off.

More than a year after the Department for Trade and Industry’s Small Business Service launched its strategic framework for women’s enterprise, little progress has been made and some support agencies could go bust. (should read -will continue to go bust).

Key figures from the women’s enterprise support sector have warned irrevocable damage could be caused unless action is taken quickly. The stark warning comes in Show us the money, a report launched on Monday by small business minister Nigel Griffiths.

Written by Prowess, a UK-wide network promoting women’s enterprise, it calls on the government and regional development agencies to back up the framework with a long-term funding strategy.

With RDAs due to take over Business Links from the SBS next year, they will soon hold the majority of available resources. But Erika Watson, executive director of Prowess, said RDAs were not yet up to speed and further delays could leave the sector having to ‘start from scratch’.

While some, such as East Midlands Development Agency (Emda), had made women’s enterprise a priority, progress on the whole was too slow, she said. ‘Women are a very big part of the economy and it’s something that ought to be higher up agencies’ priorities. It’s potentially quite an easy win for them.’

While the SBS has set a target of 18-20% of businesses being run by women in two years’ time, the figure currently stands at between 12% and 14%. In Wales it's worse- Out of the 140,000 or so businesses in Wales, only around 2,000 women owned businesses , reach the VAT turnover threshold.

Mwy...More...

Posted by waen on Monday, October 11 @ 23:10:25 BST (1709 reads)
(Read More... | 5595 bytes more | Score: 4.5)

 canolfannau cymunedol i elwa - Community centres to benefit

CymunedolThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Cymunedau ar draws Cymru i elwa ar gyllid ychwanegol
Bydd canolfannau cymunedol a phrosiectau lleol ar draws Cymru yn elwa ar werth bron £3.5m o grantiau oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae'r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio, Edwina Hart, wedi rhoi sêl ei bendith ar 48 o wahanol gynlluniau ar draws Cymru. Bydd cyllid gwerth £3.37m yn cael ei rannu dros y tair blynedd nesaf fel rhan o'r cylch diweddaraf o geisiadau o dan Raglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol Llywodraeth y Cynulliad. Mwy...More...

Posted by waen on Wednesday, October 06 @ 22:45:20 BST (1485 reads)
(Read More... | 6473 bytes more | Score: 0)

 Social enterprises and sustainable development

CymunedolA draft policy statement by the Department for the Environment, Food and Rural Affairs (Defra) sets out how social enterprises can meet ministerial targets to tackle social exclusion and achieve basic levels of services in rural areas.

‘The principles driving social enterprise of meeting economic, social and often environmental objectives make it a natural partner in delivery of sustainable development,’ the paper states. ‘Social enterprise has the potential to make a significant contribution to the achievement of Defra’s objectives.’

Defra’s wooing of social enterprises coincides with a growing acceptance of the sector in government circles. This week’s Labour Party conference voted for social enterprises to be given seats on regional development agency boards, as well as better access to finance and public procurement.

It remains to be seen if this forward thinking will reach as far as Wales. With the ingestion of the WDA into the assembly it could be an rda too far. This comes on the heels of the The Rural Strategy announced by the Secretary of State Margaret Beckett earlier this year, who put forward measures aimed specifically at improving rural services for those less able to access them.

Ex Welsh first minister and now rural affairs minister Alun Michael, said: "there is an important minority who find it difficult to access services. We must continue to concentrate our efforts in this area."

Mwy...More...

Posted by waen on Wednesday, September 29 @ 22:19:28 BST (1635 reads)
(Read More... | 3384 bytes more | Score: 0)


     Chwilota-Search     Iaith-Language
Select Interface Language:


     I Mewn-Login
Nickname

Password

Don't have an account yet? You can create one. As a registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.

     Sain a Fideo BBC
Radio Cymru
Newyddion
llyn.net

© llyn.net 2002-9
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Page Generation: 0.193 Seconds