Welcome to OpenMax!

     Dewislen - Menu
· Home
· 10 Uchaf-Top 10
· Adborth-Feedback
· Archif-Archive
· Chwilio-Search
· Cyfrif-Your Account
· Dadlwytho-Downloads
· Dolennau-Web Links
· FAQ
· FForwm-Forums
· Jwrnal-Journal
· Lleol-Local
· Negeseuon-PM's
· Pôl-Surveys
· Recommend Us
· Rhowch Newyddion- Submit_News
· Testunau-Topics

     Ar lein-Online
There are currently, 18 guest(s) and 0 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here

     B. Llydan-B. band
Flexible Broadband Services
ADSLguide
The B.S.G.
Broadbandreports
Broadbandwales
Deudraeth.net
Rabbit
Community & regions
Edenfaster
Scottish highlands
Cornwall
Cumbria
Campaigns
Wlan.org.uk
A.B.C.
Wirelesswales
bb4Gwynedd
bb4anglesey
bandllydan.co.uk
Mwy - More
UK List

     Wi Fi
802.11 Planet
wifinetnews
AirShare
Alan Reiter''s Wireless Data Web Log
Bluetooth.weblogs.com
Ecademy Wi-Fi News
Freenetworks
O''Reilly Networks Wireless DevCenter
Practically Networked
SearchNetworking.com
TechDirt
The Register
Wireless Developer Network

     Patches
AIX
BSD/OS
CISCO
DEBIAN LINUX
FREEBSD
IRIX
MAC OS X
MANDRAKE LINUX
MICROSOFT
NOVELL-NETWARE
OPENBSD
REDHAT LINUX
SUN SOLARIS
SUSE LINUX

Llyn.net: Iaith

Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]

 Ardal Gymraeg?

IaithThis is a bilingual message, some English text can be found Here

Mae Cyngor Gwynedd yn bwriadu cynnal arolwg i geisio darganfod faint o ddefnydd syn cael ei wneud o'r iaith Gymraeg mewn archfarchnadoedd drwy'r sir. Pwyllgor cynllunio ardal Dwyfor sydd wedi gwneud y cais gan eu bod wedi derbyn cwyn bod llawer o arwyddion yn siop Asda ym Mhwllheli yn Saesneg yn unig.


Cysylltodd mudiad Cyfeillion Llyn â'r cwmni fis Tachwedd i gwyno nad oedd digon o Gymraeg i'w gweld yn y siop gan yrru copi o'r llythyr at y cyngor. Mae Asda wedi syrthio ar ei fai gan addo cyfieithu llawer mwy o arwyddion.

Mae nifer o arwyddion dwyieithog yn y siop ond mae amryw hefyd yn uniaith Saesneg. Dywedodd Llywydd Cyfeillion Llyn, y cyn Archdderwydd Robyn Lèwis: "Roedden ni wedi deall gan Asda drwy'r wasg cyn iddyn nhw ddod (i Bwllheli) eu bod nhw'n derbyn bod hon yn ardal lle'r oedd tua 70% yn siarad Cymraeg fel iaith gynta ac y byddid yn defnyddio'r Gymraeg yn fwy eglur na'r Saesneg drwy'r siop.

"Cymrais arnaf fy hun i fynd draw ar ôl iddi agor i edrych dros fy hun i ba raddau yr oedd y Gymraeg wedi cael ei defnyddio. "Mae'n wir bod rhai arwyddion eitha mawr yn rhai dwyieithog ac wedi cael eu gwneud yn arbennig ar gyfer y siop. "Ond roedd 'na sbel dros 100 o wahanol arwyddion oedd heb eu cyfieithu o gwbwl ac yn uniaith Saesneg - pethau fel 'Canned Fruits', 'Dog Food' ac yn y blaen."Note: Sadwrn 28-1-07 Saturday Cafodd tri o bobl eu harestio yn ystod protest gan aelodau o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ym Mangor. Hwn yw'r diweddara mewn cyfres o brotestiadau gan y mudiad sy'n galw am Ddeddf Iaith newydd. Roedd aelodau wedi gorymdeithio drwy'r ddinas ddydd Sadwrn cyn meddiannu mynedfa archfarchnad Morrisons. Dywedodd llefarydd eu bod yn protestio ynglyn â diffyg arwyddion dwyieithog. Cafodd posteri eu gosod ar ffenestri'r adeilad. Dywedodd Heddlu'r Gogledd fod tri o bobl wedi eu harestio am achosi difrod troseddol. =====================================
Three people have been arrested during a protest in Bangor, by the Welsh Language Society, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. It was the latest in a series of protests by the group, calling for a new Welsh Language Act. They targeted the Morrisons supermarket in the north Wales town, to protest against the lack of bilingual signs. North Wales Police confirmed three people have been arrested in Bangor for minor criminal damage offences. The three were arrested after posters were fixed to the Morrisons store in Upper Bangor during the protest. The society said demonstrators gathered in the city centre and then marched to stage a sit-in at the supermarket's entrance. A spokeswoman said they were angry that Morrisons had failed to implement Welsh language policy at its Welsh stores.

Posted by waen on Wednesday, January 24 @ 23:58:02 GMT (2080 reads)
(Read More... | 3872 bytes more | Score: 5)

 Cynllun Iaith Gymraeg - Ofcom - Draft Welsh Language Scheme.

IaithThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Heddiw cyhoeddodd Ofcom ei Gynllun Iaith Drafft. Mae'r ymgynghoriad yn disgrifio sut y byddwn yn gweithredu’r egwyddor a sefydlwyd gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg, sef y dylai’r Gymraeg a’r Saesneg gael eu trin ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnesau cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi'r ymghynghoriad 11|01|06 Dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad 22|03|2006

Mae’r cynllun hwn yn disgrifio sut y bydd Ofcom yn gweithredu’r egwyddor a sefydlwyd gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 (12 mlynedd yn ol!!!!!!), sef y dylai’r Gymraeg a’r Saesneg gael eu trin ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal busnesau cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru, i’r graddau ei fod yn briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol gwneud hynny.

Mae'r ddogfen lawn ar gael isod:
Cynllun Iaith Gymraeg Drafft
Mwy...More...

Posted by waen on Thursday, January 12 @ 23:25:49 GMT (2607 reads)
(Read More... | 1864 bytes more | Score: 0)

 Cymraeg yn gyntaf - Welsh, give it a go!

IaithThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Ymgyrch newydd gan Menter iaith Gwynedd-
Mae defnyddio Cymraeg yn gyntaf gyda phawb yn sicrhau bod mwy o Gymraeg i'w chlywed ymhob man.
Maer'r iaith Gymraeg yn bwysig i ni ym Mhwllheli ac mae angen i ni ei defnyddio ar bob cyfle, bod yn falch o hynny - ac annog eraill i wneud yr un peth hefyd.Mwy...More...

Note: A full week of activities in Pwllheli will start monday, phone 701320 for details.

Posted by waen on Wednesday, October 12 @ 23:14:26 BST (26443 reads)
(Read More... | 1608 bytes more | Score: 0)

 27% o boblogaeth Dwyfor yn uniaith Saesneg!

IaithThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Yn ôl adroddiad iaith diweddar - Erbyn 2001, yr oedd 27% o boblogaeth Dwyfor yn uniaith Saesneg.

Hyd at 1971, allfudo oedd yn bennaf gyfrifol am y dirywiad yn y ganran o siaradwyr Cymraeg, ond ers 1981, gwelwyd mai mewnfudiaeth o bobl ddi-Gymraeg fu’n bennaf gyfrifol am y newid ieithyddol. Rhwng 1981 ac 1991, cynyddodd canran pobl uniaith Saesneg o 19% i 25% o’r boblogaeth gyfan. Erbyn 2001, yr oedd 27% o boblogaeth Dwyfor yn uniaith Saesneg.

Newidiadau ieithyddol yn Nwyfor rhwng 1981-2001

Roedd y mewnlifiad gynyddol o boblogaeth ddi-Gymraeg i Ddwyfor ar ôl 1981 i'w briodoli'n rhannol i economi de ddwyrain Lloegr yn 'gorboethi' gan arwain at gynnydd ym mhrisiau tai a symudiad pobl fwyfwy tua'r gorllewin i chwilio am eiddo rhatach. Roedd eraill am symud i fyw i'r cefn gwlad a chael bywyd symlach. Dengys y tabl isod y newid a fu yng nghanran siaradwyr Cymraeg Dwyfor fesul cymuned rhwng 1981 a 2001:Yn 1981, roedd 82% o boblogaeth yr ardal yn siaradwyr Cymraeg, ac yr oedd 10 allan o 13 o gymunedau gyda 80%+ o siaradwyr Cymraeg. Erbyn 1991, yr oedd hynny wedi gostwng i 5 cymuned, ac yn 2001, gwelir mai dim ond 2 gymuned oedd ar ôl gyda chanran o 80%+ yn siarad Cymraeg. Mae rhai academyddion wedi nodi fod y trothwy o 80% o siaradwyr iaith yn y gymuned yn hanfodol i ddiogelu dyfodol yr iaith honno, oherwydd fod unrhyw beth dan y lefel hon yn annigonol i sicrhau’r ‘más critigol’ o siaradwyr sy’n angenrheidiol i’w chynnal.

Gwelwyd y gostyngiadau mwyaf yng nghanran siaradwyr Cymraeg yng nghymunedau Llanbedrog, Aberdaron a Llanengan. Yn ôl mesur yr Athro Harold Carter, erbyn 2001 dim ond Pwllheli a Llanaelhaearn o holl gymunedau Dwyfor oedd â chanran digon uchel o siaradwyr Cymraeg i sicrhau dyfodol yr iaith yn y cymunedau hynny. Meddai Carter & Aitchison: Critically for the future of the language, the ... ward areas recording negative differences [between 1991 & 2001] ... are seen to be dominantly located within Y Fro Gymraeg. Particularly noteworthy are: ...a dispersed collection of areas in the Llyn Peninsula ...

canran y boblogaeth a anwyd tu allan i Gymru, 2001:- yn y 12 mis cyn Cyfrifiad 2001, gwelir bod 5,780 o bobl wedi ymfudo i Wynedd, gyda 60% ohonynt yn dod o Loegr. Rhaid cofio fod nifer gymharol fechan o fewnfudwyr yn gallu cael effaith andwyol ar gymunedau os yw'r boblogaeth yn brin – er enghraifft, er mai dim ond 65 o bobl ddi-Gymraeg symudodd i Dudweiliog dros gyfnod o 10 mlynedd rhwng 1991-2001, eto gwelwyd gostyngiad o 10% yng nghanran y siaradwyr Cymraeg dros yr un cyfnod.

Mwy...More...

Posted by waen on Wednesday, April 27 @ 23:21:36 BST (2467 reads)
(Read More... | 5764 bytes more | Score: 4.44)

 Marina PWLLHELI Marina

IaithThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Bu'r mudiad pwyso tai Cymuned yn canmol Dafydd Iwan ddoe wrth i arweinydd Plaid Cymru siarad o blaid cynnig i gynnal Astudiaeth Iaith ar gyfer datblygiad arfaethedig Marina Pwllheli. Galwodd Dafydd Iwan nid yn unig am astudiaeth iaith ond hefyd am asesiad ehangach o adnoddau Cyngor Gwynedd yn ardal Pwllheli. Dylai'r Cyngor fod yn gweithio ar brosiectau penodol i leihau effeithiau ieithyddol niweidiol y datblygiad, dwedodd Dafydd Iwan.'Mae hyn yn gam pwysig gan Plaid Cymru,' meddai Aran Jones, Prif Weithredwr Cymuned. 'Mae'r syniad o astudiaeth iaith wedi'i dderbyn gan y Cynulliad, ond mae wedi bod angen arweiniad clir yn y maes er mwyn sicrhau dull safonol o fynd o gwmpas y gwaith. Bydd Cymuned yn cysylltu gyda'r Cyngor yn fuan er mwyn cynnig mewnbwn seiliedig ar ein profiadau ein hunain ac ar brofiadau grwpiau yn Iwerddon lle mae astudiaethau iaith yn cael eu defnyddio'n aml.'
Mwy...More...

Posted by waen on Wednesday, October 20 @ 22:16:17 BST (3068 reads)
(Read More... | 3202 bytes more | Score: 0)

 Welsh Windows

IaithThis is a bilingual message, the English text can be found Here

Heddiw, fe gyhoeddodd Bwrdd yr Iaith Gymraeg bartneriaeth newydd â Microsoft a fydd yn cynhyrchu rhyngwynebau Cymraeg ar gyfer Microsoft Windows XP a Microsoft Office.

Microsoft sy'n cyllido'r cyfieithiad hwn ac mae'n cydweithio â'r Bwrdd er mwyn galluogi siaradwyr Cymraeg i gael y Pecynnau Rhyngwyneb Iaith hyn. Mwy...

Posted by waen on Monday, January 26 @ 21:34:01 GMT (1568 reads)
(Read More... | 2420 bytes more | Score: 0)

 Dying Languages, Fading Formats

IaithA story on BBC News looks briefly at the problems in preserving human languages in digital formats. The scope of the problem? Of the world's roughly 6,500 languages (of which, fewer than 500 are listed here), half will be extinct within the century, as the last speakers die. However, formats are proving even more ephemeral than human memory."


Posted by waen on Saturday, March 22 @ 17:26:20 GMT (1290 reads)
(Read More... | Score: 0)

 Meddal - Safle Meddalwedd Cymraeg

IaithPwrpas y safle yw cyflwyno'r feddalwedd ddiweddaraf sydd ar gael yn Gymraeg. Mae'r feddalwedd i gyd ar gael am ddim ac fel arfer yn feddalwedd rhydd.
meddal.org.uk

Posted by waen on Tuesday, January 28 @ 23:26:04 GMT (4407 reads)
(Read More... | Score: 0)

 Gwe-lywiwr Mozilla 1.0

IaithMae Gwe-lywiwr wedi ei ddarparu fel casgliad o ffeilau (pecyn iaith a cynnwys / language and contents pack) i'w fewnosod yn eich gosodiad Mozilla ar unrhyw fath o gyfrifiadur - Windows,Macintosh, Linux ag ati
Yn y rhyddhad yma, mae holl darnau Mozilla ar gael yn Gymraeg gan cynnwys :
* Y Porwr / Gwe-lywiwr (Navigator)
* Rhaglen Ebost a Grwpiau Newyddion
* Cyfansoddwr tudalennau HTML (Composer)
* Llyfr Cyfeiriadau (Address Book)

Gallwch cael golwg o'r holl cyfieithiadau a gwnaethbwyd i'r rhyddhad yma o Gwe-lywiwr o'r cyswllt yma . (ond rhybudd! mae'r ffeil HTML yn bron i 1Mb mewn maint)
http://www.gwelywiwr.org/

Posted by waen on Sunday, January 26 @ 23:01:17 GMT (1148 reads)
(Read More... | Score: 0)


     Chwilota-Search     Iaith-Language
Select Interface Language:


     I Mewn-Login
Nickname

Password

Don't have an account yet? You can create one. As a registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.

     Sain a Fideo BBC
Radio Cymru
Newyddion
llyn.net

© llyn.net 2002-9
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Page Generation: 0.069 Seconds